Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – WV/Landkreis Harburg

(vec C-540/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Právomoc vo veciach vyživovacej povinnosti – Nariadenie (ES) č. 4/2009 – Článok 3 písm. b) – Príslušnosť súdov podľa miesta obvyklého pobytu oprávneného na výživné – Regresná žaloba podaná verejným orgánom, na ktorý prešli práva oprávneného na výživné)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WV

Žalovaný: Landkreis Harburg

Výrok rozsudku

Verejný orgán, ktorý sa prostredníctvom regresnej žaloby domáha vrátenia súm vyplatených namiesto výživného oprávnenému na výživné, do ktorého práv tento orgán vstúpil vo vzťahu k osobe s vyživovacou povinnosťou, sa môže odvolávať na právomoc súdu podľa miesta obvyklého pobytu uvedeného oprávneného, ktorú stanovuje článok 3 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti.

____________

1 Ú. v. EÚ C 348, 14.10.2019.