Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 10 февруари 2012 г. — Bömcke/ЕИБ

(Дело F-105/10)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1    ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 65.