Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 października 2010 r. - de Pretis Cagnodo i Trampuz przeciwko Komisji

(Sprawa F-104/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Mario Alberto de Pretis Cagnodo i Serena Trampuz (Triest, Włochy) (przedstawiciel: adwokat C. Falagiani)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie zwrotu w 100% określonych kosztów medycznych związanych z pobytem w klinice małżonki emerytowanego urzędnika.

Żądania strony skarżącej

zakończenie lub tymczasowe przerwanie w oparciu o fumus boni juris niniejszej skargi działań wyrządzających poważną szkodę majątkową skarżącym; podjęcie działań w przedmiocie braku jasności co do ustalenia zakwestionowanych kwot; przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w przedmiocie rozpatrywanych kwot oraz tymczasowe zakazanie dokonywania z urzędu potrącenia kwot z emerytury prof. de Pretisa Cagnodo;

po ustaleniu i stwierdzeniu, że S. Trampuz nic nie można zarzucić w odniesieniu do ustalenia wysokości i zapłaty kwot, o zapłatę których zwróciła się klinika, w której ona przebywała; że choroba, która doprowadziła do pobytu w klinice i zabiegi chirurgiczne, którym została poddana S. Trampuz mają "poważny" charakter oraz że pobyt w klinice był nieunikniony a jego czas trwania prawidłowy z terapeutycznego punktu widzenia stwierdzenie, że skarżący nie mają w ogóle obowiązku zwrotu kosztów świadczeń opłaconych przez biuro rozliczeń Wspólnej Kasy Ubezpieczeń w Isprze i w efekcie doprowadzenie do wycofania przez Komisję żądania zwrotu kwoty 41833 EUR lub takiej, która zostanie ustalona oraz do wstrzymania potrącania z urzędu przez Komisję kwot z emerytury prof. de Pretisa Cagnodo:

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________