Language of document :

Žaloba podaná dne 8. října 2010 - AM v. Parlament

(Věc F-100/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AM (Malaga, Španělsko) (zástupci: L. Lévi a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí odmítajícího považovat vaskulární příhodu žalobce za úraz ve smyslu článku 73 služebního řádu a článku 2 společného systému zdravotního pojištění (SSZP).

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 12. listopadu 2009 odmítající považovat za úraz ve smyslu článku 73 SSZP mozkovou vaskulární příhodu žalobce, a v potřebném rozsahu i rozhodnutí OOJ zamítající stížnost;

v důsledku toho nařídit znovuzahájení přezkumu návrhu podaného žalobcem na základě článku 73 služebního řádu novou lékařskou komisí;

uložit žalovanému povinnost k zaplacení náhrady škody za nemajetkovou újmu utrpěnou v důsledku napadených rozhodnutí, vyčíslenou ex aequo et bono částkou 50 000 eur;

uložit žalovanému povinnost k zaplacení náhrady škody za majetkovou újmu utrpěnou v důsledku napadených rozhodnutí, prozatímně vyčíslenou částkou 25 000 eur;

uložit žalovanému povinnost k zaplacení úroků z prodlení z jistiny dlužné podle článku 73 služebního řádu ve výši 12 % za dobu nejpozději ode dne 15. března 2007 až do úplného zaplacení uvedené jistiny;

uložit Evropskému parlamentu povinnost k náhradě nákladů řízení.

____________