Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 8. oktobrī - AM/Parlaments

(lieta F-100/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AM (Malaga, Spānija) (pārstāvji - L. Lévi un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko atteikts uzskatīt insultu, kas piemeklēja prasītāju, par nelaimes gadījumu Civildienesta noteikumu 73. panta un Kopējās slimības apdrošināšanas shēmas (KSAS) nodrošinājuma regulējuma 2. panta izpratnē.

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 12. novembra lēmumu, ar ko atteikts uzskatīt insultu, kas piemeklēja prasītāju, par nelaimes gadījumu Civildienesta noteikumu 73. panta un Kopējās slimības apdrošināšanas shēmas (KSAS) nodrošinājuma regulējuma 2. panta izpratnē un tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu noraidīt sūdzību;

attiecīgi nospriest, ka jaunai ārstu komisijai atkārtoti jāizskata lūgums, kuru atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. pantam iesniedza prasītāja;

piespriest atbildētājam samaksāt zaudējumu atlīdzību, kas ex aequo et bono noteikta EUR 50 000 apmērā par morālo kaitējumu, kas cēlies no apstrīdētajiem lēmumiem;

piespriest atbildētājam samaksāt zaudējumu atlīdzību, kuras pagaidu summa ir noteikta EUR 25 000 apmērā, par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kuri ir cēlušies no apstrīdētajiem lēmumiem;

piespriest atbildētājam samaksāt nokavējuma procentus par parāda summu atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. pantam pēc 12 % likmes par laika posmu, sākot vēlākais no 2007. gada 15. marta līdz pilnīgai samaksai;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________