Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 27. dubna 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG v. Land Berlin

(Věc C-220/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Žalovaná: Land Berlin

Předběžné otázky

a)    Je čl. 7 odst. 1 a 7 směrnice 2014/40/EU1 ve spojení s čl. 7 odst. 14 směrnice 2014/40/EU neplatný z důvodu porušení zásady právní jistoty, protože členským státům ukládají, aby zakázaly uvádění určitých tabákových výrobků na trh, aniž je jasné a zřejmé, které z těchto tabákových mají být zakázány právě již od 20. května 2016 a které až od 20. května 2020?

b)    Je čl. 7 odst. 1 a 7 směrnice 2014/40/EU ve spojení s čl. 7 odst. 14 směrnice 2014/40/EU neplatný z důvodu porušení zásady rovného zacházení, protože ohledně zákazů, které musí členské státy přijmout, rozlišují podle objemů prodeje, aniž pro to existuje důvod?

c)    Je čl. 7 odst. 1 a 7 směrnice 2014/40/EU neplatný z důvodu porušení zásady proporcionality nebo porušení článku 34 SFEU, protože členským státům ukládají, aby již od 20. května 2016 zakázaly uvádění na trh tabákových výrobků s charakteristickou příchutí, jejichž objemy prodeje v celé Unii představují v určité kategorii výrobků méně než 3 %?

d)    V případě záporné odpovědi na otázky 1. a) až 1. c): Jak je třeba chápat pojem „kategorie výrobků“ uvedený v čl. 7 odst. 14 směrnice 2014/40/EU? Má dojít k zařazení do „kategorií výrobků“ podle druhu charakteristické příchutě, nebo podle druhu tabákového výrobku (s příchutí), nebo na základě kombinace obou kritérií?

e)    V případě záporné odpovědi na otázky 1. a) až 1. c): Jak je možno zjistit, zda je ohledně určitého tabákového výrobku dosažena 3% hranice ve smyslu čl. 7 odst. 14 směrnice 2014/40/EU, pokud k tomu neexistují oficiální a veřejně přístupné číselné údaje a statistiky?

a)    Mohou členské státy při provádění článků 8 až 11 směrnice 2014/40/EU do vnitrostátního práva přijímat další přechodná ustanovení?

b)    V případě záporné odpovědi na otázku 2 a):

1)    Jsou čl. 9 odst. 6 a čl. 10 odst. 1 druhá věta písm. f) směrnice 2014/40/EU neplatné z důvodu porušení zásady proporcionality nebo porušení článku 34 SFEU, protože stanovení určitých požadavků na označení a balení výrobků delegují na Komisi, aniž by jí na to určily lhůtu a aniž by stanovily další přechodná ustanovení nebo lhůty, které zajistí, že dotčeným podnikům zůstává dostatek času pro přizpůsobení se požadavkům směrnice?

2)    Jsou čl. 9 odst. 1 druhá věta (text varování), čl. 9 odst. 4 druhá věta (velikost písma), čl. 10 odst. 2 druhá věta písm. b) (informace o odvykání kouření) a e) (umístění varování), jakož i čl. 11 odst. 1 první věta (označování) směrnice 2014/40/EU neplatné z důvodu porušení zásady proporcionality nebo článku 34 SFEU, protože poskytují členským státům různé možnosti výběru a provedení, aniž by jim na to určily lhůtu a aniž by stanovily další přechodná ustanovení nebo lhůty, které zajistí, že dotčeným podnikům zůstane dostatek času pro přizpůsobení se požadavkům směrnice?

a)    Je třeba vykládat čl. 13 odst. 1 písm. c) ve spojení s odst. 3 směrnice 2014/40/EU v tom smyslu, že členským státům ukládá, aby zakázaly používání informací odkazujících na chuť, vůni, aroma nebo jiné přísady i tehdy, pokud se nejedná o reklamní informace a používání složek výrobků je nadále dovoleno?

b)    Je čl. 13 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/40/EU neplatný, protože porušuje článek 17 Listiny základních práv Evropské unie?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. 2014, L 127, s. 1).