Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 5. srpna 2020 – NW v. Landespolizeidirektion Steiermark

(Věc C-368/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: NW

Dotčený orgán: Landespolizeidirektion Steiermark

Předběžné otázky

Brání unijní právo vnitrostátní právní úpravě, kterou prostřednictvím na sebe navazujících vnitrostátních opatření obecné povahy dochází ke kumulaci prodlužovaného časového období, a tím je nad rámec časového omezení dvou let stanoveného v článku 25 a v článku 29 nařízení (EU) 2016/3991 a bez odpovídajícího prováděcího rozhodnutí Rady podle článku 29 tohoto nařízení umožněna ochrana vnitřních hranic?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Musí být právo na volný pohyb občanů Unie zakotvené v čl. 21 odst. 1 SFEU a čl. 45 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie2 vykládáno, zejména ve světle zásady neexistence hraničních kontrol osob na vnitřních hranicích zakotvené v článku 22 nařízení (EU) 2016/399, tak, že zahrnuje právo nebýt podroben kontrole osob na vnitřních hranicích, s výhradou podmínek a výjimek stanovených ve Smlouvách a zejména ve výše uvedeném nařízení?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. 2016, L 77, s. 1).

2     Úř. věst. 2012, C 326, s. 391.