Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 5. augusta 2020 – NW/Landespolizeidirektion Steiermark

(vec C-368/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: NW

Dotknutý orgán: Landespolizeidirektion Steiermark

Prejudiciálne otázky

Bráni právo Únie uplatneniu vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými na základe opätovných vnútroštátnych nariadení dôjde ku kumulácii predlžovaných období na obnovenie kontroly vnútorných hraníc na viac ako časové obmedzenie v lehote dvoch rokov podľa článkov 25 a 29 nariadenia (EÚ) 2016/3991 a bez príslušného vykonávacieho rozhodnutia Rady podľa článku 29 tohto nariadenia?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Má sa právo slobody pohybu občianok a občanov Európskej únie, ktoré je stanovené v článku 21 ods. 1 ZFEÚ a článku 45 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie2 , najmä vo svetle zásady zrušenia kontroly osôb na vnútorných hraniciach, ktorá je stanovená v článku 22 nariadenia 2016/399, vykladať v tom zmysle, že toto právo zahŕňa nepodliehanie kontrole osôb na vnútorných hraniciach, s výhradou podmienok a výnimiek uvedených v Zmluvách a najmä vo vyššie uvedenom nariadení?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 2016, s. 1).

2 Ú. v. EÚ C 326, 2012, s. 391.