Language of document :

Tožba, vložena 22. aprila 2021 – Evropski parlament/Svet Evropske unije

(Zadeva C-259/21)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopnika: I. Liukkonen, I. Terwinghe, agenta)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Razglasitev ničnosti členov od 15 do 17, 20 in 59(2) Uredbe Sveta (EU) 2021/92 z dne 28. januarja 2021 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije1 ;

naložitev plačila stroškov Svetu.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Parlament trdi, da zakonodajni akti, ki urejajo to področje, in sicer člen 10(4) in člen 15 Uredbe (EU) 2019/12412 ter člen 9 Uredbe (EU) 2019/4723 , določajo, da morajo biti ukrepi, kakršni so ti, na katre se nanaša ta tožba, sprejeti z delegiranimi akti iz člena 290 PDEU.

Parlament torej v utemeljitev tožbe navaja dva razloga. Prvi tožbeni razlog se nanaša na nepravilnost in izkrivljanje postopka, ker bi morali biti izpodbijani ukrepi uvedeni z delegiranimi akti iz člena 290 PDEU, ne pa z uporabo postopka iz člena 43(3) PDEU. Drugi tožbeni razlog se nanaša na prekinitev lojalnega sodelovanja, kar pomeni kršitev člena 13(2) PEU. Svet naj bi s tem, da je izpodbijane določbe sprejel na podlagi drugega postopka od tistega, ki je za to določen v aktih, katerih soavtor je, Parlamentu odvzel pravico do pregleda, ki bi jo ta imel, če bi bil uporabljen običajni postopek.

____________

1 UL 2021, L 31, str. 31.

2 Uredba (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL 2019, L 198, str. 105).

3 Uredba (EU) 2019/472 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi uredb (EU) 2016/1139 in (EU) 2018/973 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (UL 2019, L 83, str. 1).