Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 16.3.2021 – Procureur général près la cour d’appel d’Angers v. KL

(asia C-168/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Vastapuoli: KL

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko puitepäätöksen 2002/5841 2 artiklan 4 kohtaa ja 4 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kaksoisrangaistavuutta koskeva edellytys täyttyy pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa luovuttamista pyydetään sellaisten tekojen perusteella, jotka pidätysmääräyksen antaneessa valtiossa on luokiteltu tuhoamista ja ryöstelyä koskeviksi rikoksiksi, jotka loukkaavat yleistä järjestystä, kun täytäntöönpanovaltiossa on säädetty rikosoikeudellisia seuraamuksia varkaudesta ja vahingonteosta, hävittämisestä ja vahingonteosta, joiden osalta ei edellytetä tällaista yleisen järjestyksen loukkaamista koskevaa tekijää?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko puitepäätöksen 2002/584 2 artiklan 4 kohtaa ja 4 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että täytäntöönpanovaltion tuomioistuin voi kieltäytyä panemasta täytäntöön eurooppalaista pidätysmääräystä, joka on annettu rangaistuksen täytäntöönpanoa varten, jos se toteaa, että pidätysmääräyksen antaneen valtion oikeusviranomaiset ovat määränneet kyseisen rangaistuksen asianomaiselle henkilölle yhtenä kokonaisuutena pidettävästä rikoksesta, johon liittyy useita tekoja, joista vain osa on rikosoikeudellisesti rangaistavia täytäntöönpanovaltiossa? Onko tehtävä ero sen mukaan, ovatko pidätysmääräyksen antaneen valtion oikeusviranomaiset katsoneet, että nämä eri toimet olivat erotettavissa toisistaan vai eivät?

Edellytetäänkö perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohdassa, että täytäntöönpanojäsenvaltion oikeusviranomaisen on kieltäydyttävä panemasta eurooppalaista pidätysmääräystä täytäntöön, jos yhtäältä se on annettu yhtenä kokonaisuutena pidettävän rangaistuksen, joka on annettu seuraamuksena yhtenä kokonaisuutena pidettävästä rikoksesta, täytäntöönpanoa varten, ja kun toisaalta luovuttaminen voidaan sallia vain osan niistä teoista perusteella, joista kyseinen rangaistus on määrätty, koska tietyt näistä teoista eivät ole täytäntöönpanojäsenvaltion oikeuden mukaan rikoksia?

____________

1 Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1).