Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 11. martā iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN/État belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Lieta C-162/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāji: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Atbildētāja: État belge, ko pārstāv Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK 1 , 53. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstij ar to ir atļauts konkrētos apstākļos piešķirt atļauju apstrādāt, pārdot vai sēt ar augu aizsardzības līdzekļiem apstrādātas sēklas?

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde, vai iepriekš minēto 53. pantu konkrētos apstākļos drīkst piemērot augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgās vielas, kuru laišana pārdošanā vai lietošana Eiropas Savienības teritorijā ir ierobežota vai aizliegta?

Vai iepriekš minētajā 53. pantā minētie “īpašie apstākļi” ir attiecināmi uz situācijām, kurās apdraudējums nav drošs, bet tikai ticams?

Vai iepriekš minētajā 53. pantā minētie “īpašie apstākļi” ir attiecināmi uz situācijām, kurās apdraudējums ir paredzams, parasts un pat ciklisks?

Vai regulas 53. pantā lietotā vārdkopa [apdraudējumus, kuru] “nevar novērst ar citiem pieņemamiem līdzekļiem” ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to, ņemot vērā regulas 8. apsvēruma formulējumu, ir piešķirta vienāda nozīme augstas cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības pakāpes nodrošināšanai, no vienas puses, un Kopienas lauksaimniecības konkurētspējas saglabāšanai, no otras puses?

____________

1 OV 2009, L 309, 1.lpp.