Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Belgicko) 21. mája 2021 – Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent, vedľajšie účastníčky konania: Denys NV, Aelterman BVBA

(vec C-316/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Monument Vandekerckhove NV

Žalovaný: Stad Gent

Vedľajšie účastníčky konania: Denys NV, Aelterman BVBA

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 63 ods. 1 druhý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ1 z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES samostatne, ako aj v spojení s rozsahom pôsobnosti zásad rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie a transparentnosti v oblasti zadávania verejných zákaziek stanovených právom Únie vykladať v tom zmysle, že ak verejný obstarávateľ zistí, že subjekt, na ktorého kapacitu sa má hospodársky subjekt v úmysle spoliehať, nespĺňa príslušné podmienky výberu, je povinný požiadať hospodársky subjekt, aby tento subjekt nahradil alebo sa má vykladať tak, že verejný obstarávateľ má za týchto okolností možnosť vyžadovať od hospodárskeho subjektu takúto náhradu, ak chce byť tento subjekt vybraný?

2.    Existujú okolnosti, v prípade ktorých verejný obstarávateľ aj v závislosti od priebehu verejného obstarávania, s ohľadom na zásady rovnakého zaobchádzania, zákazu diskriminácie a transparentnosti už (viac) nie je povinný resp. nemôže požadovať takúto náhradu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65.