Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 17. mája 2021 – PP/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(vec C-315/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: PP

Odporca: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Prejudiciálne otázky

1.    [M]ajú sa články 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 604/20131 vykladať v tom zmysle, že ich porušenie má samo osebe za následok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia v zmysle článku 27 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 bez ohľadu na konkrétne dôsledky tohto porušenia na obsah napadnutého rozhodnutia a na určenie zodpovedného členského štátu?

2.    Má sa článok 27 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 v spojení s článkom 18 ods. 1 písm. a) alebo článkom 18 ods. 2 písm. b), c), d) a článkom 20 ods. 5 nariadenia Dublin III vykladať v tom zmysle, že určuje odlišné predmety odvolania, rozdielne výhrady, ktoré treba uplatniť v rámci odvolania a rozdielne dôvody porušenia informačnej povinnosti a povinnosti osobného pohovoru v zmysle článkov 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 604/2013?

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku: Majú sa články 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 vykladať v tom zmysle, že záruky poskytovania informácií, ktoré sú v ňom stanovené, sa týkajú iba prípadu uvedeného v článku 18 ods. 1 písm. a) a nie aj konania o prijatie späť alebo sa majú vykladať v tom zmysle, že v tomto konaní musí byť splnená aspoň informačná povinnosť súvisiaca so zánikom zodpovednosti podľa článku 19 ods. 1 písm. a) alebo so systémovými chybami v konaní o azyle a v podmienkach prijímania žiadateľov, na základe ktorých hrozí neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie podľa článku 4 Charty základných práv Európskej únie, ako sa uznáva v článku 3 ods. 2?

3.    Má sa článok 3 ods. 2 vykladať v tom zmysle, že medzi ‚systémové chyby konania o azyle‘ patria aj prípadné dôsledky rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu, ktoré sú už konečnými rozhodnutiami a ktoré prijal súd členského štátu vykonávajúci späť prijatie, pokiaľ sa súd, ktorému bola vec predložená na základe článku 27 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, domnieva, že nebezpečenstvo vystavenia žiadateľa neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu v prípade repatriácie do krajiny pôvodu členským štátom je konkrétne, aj vzhľadom na predpokladanú existenciu všeobecného ozbrojeného konfliktu podľa článok 15 písm. c) smernice č. 95 z 13. decembra 20112 ?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013 , ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ, L 337, 2011, s. 9).