Language of document :

Talan väckt den 28 maj 2009 - Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike

(Mål C-189/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L. Balta och B. Schöfer)

Svarande: Republiken Österrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG1 genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller genom att inte underrätta kommissionen om sådana bestämmelser, och

förplikta Republiken Österrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 15 september 2007. Vid tidpunkten för ingivandet av denna ansökan hade svaranden fortfarande inte vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att införliva direktivet eller i vart fall inte underrättat kommissionen om sådana åtgärder.

____________

1 - EUT L 105, s. 54.