Language of document :

A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 29-i ítélete - Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-189/09. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés - 2006/24/EK irányelv - A magánélet védelme - Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzése - Az előírt határidőn belüli átültetés elmulasztása)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Balta és B. Schöfer meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: E. Riedl meghatalmazott)

A felperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés - A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 105., 54. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfogadásának vagy közlésének elmulasztása

Rendelkező rész

Az Osztrák Köztársaság, mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 180., 2009.8.1.