Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 29. júla 2010 - Európska komisia/Rakúska republika

(vec C-189/09)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2006/24/ES - Ochrana súkromného života -Uchovávanie údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb - Neprebratie v stanovenej lehote)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Balta a B. Schöfer, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika (v zastúpení: E. Riedl, splnomocnený zástupca)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Rada Európskej únie

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom - Neprijatie alebo neoznámenie stanovených predpisov na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, s. 54) v stanovenej lehote

Výrok rozsudku

Rakúska republika, tým, že v stanovenej lehote neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009.