Language of document :

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 29 juli 2010 - Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-189/09)1

(Fördragsbrott - Direktiv 2006/24/EG - Skydd för privatlivet - Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Balta och B. Schöfer)

Svarande: Republiken Österrike (ombud: E. Riedl)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Europeiska unionens råd

Saken

Fördragsbrott - Underlåtenhet att inom föreskriven tidsfrist anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54)

Domslut

Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Republiken Österrike ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 180, 01.08.2009