Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 1 april 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira mot DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(Mål C-218/21)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i det nationella målet

Klagande: Autoridade Tributária e Aduaneira

Motpart: DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Tolkningsfrågor

1)    Är det förenligt med unionsrätten, särskilt bilaga IV till [sjätte] mervärdesskattedirektivet,1 att tillämpa punkt 2.27 i förteckning I (bilaga till mervärdesskattelagen) på så sätt att den inkluderar reparation och underhåll av hissar som utförts av det företag som nämns i beskrivningen av de faktiska omständigheterna, vilket innebär tillämning av en reducerad mervärdesskattesats?

2)    Är det förenligt med [unions]rätten, särskilt bilaga IV till [sjätte] mervärdesskattedirektivet, att tillämpa samma bestämmelse i mervärdesskattelagen även med beaktande av vad som föreskrivs i andra nationella bestämmelser – artiklarna 1207, 204.1 e, 204.3 och 1421.2 b i civillagen (där begreppen bygg- och anläggningsarbete och fastighet definieras och där en hiss anses vara en gemensam del av byggnaden vid horisontell fastighetsbildning)?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).