Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2020 г. от Hermann Albers eK срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-597/18, Hermann Albers/Европейска комисия

(Дело C-656/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Hermann Albers eK (представител: S. Roling, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Европейска комисия, Bundesrepublik Deutschland, Land Niedersachsen

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд от 5 октомври 2020 г., Hermann Albers/Комисия (T-597/18, EU:T:2020:467), частта на точки 1 и 2 от диспозитива,

да уважи в тяхната цялост исканията в първоинстанционното производство за отмяна на Решение C(2018) 4385 final на Европейската комисия от 12 юли 2018 г.1 и да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят твърди, че Общият съд не разбрал значението на членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС във връзка с член 7a от Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Закон за местния транспорт в Долна Саксония, наричан по-нататък „NNVG“). Противно на схващането на Общия съд, член 7a от NNVG представлявал нова помощ, за която задължително трябва да се изпрати уведомление.

Що се отнася до член 107 ДФЕС, не ставало въпрос само за трансфер на финансови средства в рамките на държавата, тъй като в двойната си роля като собственици на общински предприятия за транспорт компетентните органи извлекли преки ползи от разпределянето на финансови средства и ги използвали селективно във вреда на частните предприятия посредством пряко възлагане на поръчки. Това се дължало на обстоятелството, че компетентните органи контролирали общинските предприятия за транспорт като „собствени служби“. Разпределянето на средства на компетентните органи било неразривно свързано с облага, тъй като към този момент вече често било установявано, че средствата ще се използват за икономическата дейност на общинските предприятия. Това нарушавало конкуренцията и засягало търговията между държавите членки.

Освен това, тъй като член 7a NNV имал характера на помощ, но и независимо от това, било допуснато нарушение на член 108, параграф 3 ДФЕС, тъй като Федерална република Германия не уведомила Европейската комисия за член 7a от NNVG.

____________

1     Решение на Европейската комисия да не повдига възражения срещу мярката, постановена от провинция Долна Саксония в съответствие с раздел 7а от Закона за местния транспорт в Долна Саксония (преписка SA.46538 [2017/NN]) (ОВ C 292, 2018 г., стр. 1).