Language of document :

Иск, предявен на 5 декември 2020 г. — Европейска комисия/Словашка република

(Дело C-661/20)

Език на производството: словашки

Страни

Ищец: Европейска комисия (упълномощени представители: C. Hermes, R. Lindenthal)

Ответник: Словашка република

Искания

Ищецът иска от Съда:

да установи, че Словашката република не е изпълнила задълженията си по член 6, параграф 3 във връзка с член 7 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1 , тъй като е освободила програмите за управление на горите и техните изменения, случайните сечи на дървета и мерките за предотвратяване на заплахите за горите и отстраняване на последиците от вредите, причинени от природни бедствия, от изискването, когато е възможно те да окажат значително влияние върху територии от мрежа Натура 2000, да бъдат подлагани на подходяща оценка на въздействието им върху съответните територии от гледна точка на целите за съхраняване на последните,

да установи, че Словашката република не е изпълнила задълженията, произтичащи от член 6, параграф 2 във връзка с член 7 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като не е взела подходящи мерки, за да се предотврати влошаването на състоянието на местообитанията, както и обезпокояването със значително въздействие, в специалните защитени територии, определени за защита на птиците глухари (OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Chočské vrchy SKCHVU050, OCHÚ Horná Orava SKCHVU008, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ Malá Fatra SKCHVU013, OCHÚ Poľana SKCHVU022, OCHÚ Slovenský Raj SKCHVU053, OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051 и OCHÚ Strážovské vrchy SKCHVU028),

да установи, че Словашката република не е изпълнила задълженията, произтичащи от член 4, параграф 1 от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици2 , тъй като не е взела специалните мерки по опазване, изисквани за местообитанието на птицата глухар в рамките на OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ SKCHVU013 Malá Fatra и OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051, определени за защитата ѝ, за да се осигури оцеляването и размножаването на този вид в района на разпространението му, и

да осъди Словашката република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията всички планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за него, но могат да окажат значително влияние върху тази територия, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху нея от гледна точка на целите на съхраняването ѝ. Отчитайки резултатите от оценката на въздействието върху територията, компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след като се уверят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия. В Словашката република Законът за защита на природата и Законът за горите не гарантират, че за програмите за управление на горите и техните изменения, случайните сечи на дървета и мерките за предотвратяване на заплахите за горите и отстраняване на последиците от вредите, причинени от природни бедствия, се прилага изискването за извършване на подходяща оценка на въздействието върху териториите от мрежа Натура 2000. Правилното транспониране на член 6, параграф 3 във връзка с член 7 от Директивата за местообитанията не е извършено до изтичането на крайния срок, определен в мотивираното становище, а това създава продължаващи и в момента проблеми.

Съгласно член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията държавите членки вземат подходящи мерки за предотвратяване в специалните защитени територии на влошаването на състоянието на естествените местообитания и местообитанията на видове, както и на обезпокояването на видовете, за които са определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително въздействие с оглед на целите на тази директива. Съгласно член 7 от Директивата за местообитанията тази разпоредба се прилага както за териториите от значение за Общността, така и за специалните защитени зони по Директивата за птиците. В съответствие с член 4 параграф 1 от Директивата за птиците Словакия е определила 12 специални защитени зони за защита на птицата глухар, която е вид, включени в приложение  I към Директивата за птиците. Словакия обаче не е взела подходящи мерки, за да предотврати влошаването на състоянието на местообитанията на птицата глухар и значителното обезпокояване на този вид в посочените 12 специални защитени зони.

По силата на член 4, параграф 1 от Директивата за птиците Словашката република е била длъжна да вземе специални мерки в 12-те специални защитени зони, определени за защита на птицата глухар, включително да определи специфични цели за опазване. Словашката република не е приела програми за управление на защитените зони по Закона за защита на природата за местообитанията на птицата глухар в 7 специални защитени зони нито към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище, нито към момента предявяване на настоящия иск.

____________

1     ОВ L 206, 1992 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109.

2     ОВ L 20, 2010 г., стр. 7.