Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Espanja) on esittänyt 4.12.2020 – Caixabank SA / ZN, SD, AH

(Asia C-657/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Pääasian asianosaiset

Hakija: Caixabank SA

Vastapuolet: ZN, SD ja AH

Ennakkoratkaisukysymykset

Direktiivissä 93/131 säädettyjen oikeuksien ja Euroopan unionin tuomioistuimen 14.3.2013 ja 26.3.2019 antamissa tuomioissa, jotka koskevat ennenaikaista erääntymistä koskevan sopimusehdon soveltamisen edellyttämän maksuvelvollisuuden laiminlyönnin riittävää vakavuutta lainan kestoon ja lainan määrään nähden, vahvistettujen perusteiden johdosta ovat nousseet esiin seuraavat kysymykset:

Onko maksuvelvollisuuden laiminlyönnin oltava samanaikaisesti vakava sekä lainan määrään että lainan kestoon nähden, vai riittääkö, että se on sitä vain jompaankumpaan näistä mainituista perusteista nähden?

Jos molemmat perusteet (lainan kesto ja lainan määrä) on otettava huomioon ja katsottava, että niiden on täytyttä samanaikaisesti ja niitä on arvioitava yhdessä, on epäselvää, edellytetäänkö kansallisessa lainsäädännössä (lain 5/24 24 §: kiinnelainasopimukset) ja kansallisessa oikeuskäytännössä (Tribunal Supremon (ylin tuomioistuin) tuomio nro 463/19) molempien perusteiden tutkimista.

Jos molempien perusteiden (lainan kesto ja lainan määrä) on täytyttävä samanaikaisesti ja niitä on arvioitava yhdessä, on epäselvää, miten on ratkaistava tilanteet, joissa vakava laiminlyönti on tapahtunut vain lainan määrään nähden lain 5/19 24 §:ssä tarkoitetun lainapääoman 3 prosentin maksulaiminlyönnin vuoksi, mutta vakavaa laiminlyöntiä ei ole tapahtunut lainan kestoon nähden, niiden ainoiden ajallisten viittausten mukaan, joista on säädetty lain 5/19 24 §:ssä, koska tapahtunut maksulaiminlyönti on alle 12 erää.

____________

1     Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).