Language of document :

Appel iværksat den 3. december 2020 af Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A.,, Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L. og Aluminios Cortizo, S.A.U. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Udvidede Afdeling) den 23. september 2020 i forenede sager T-515/13 RENV og T-719/13 RENV, Kongeriget Spanien m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-662/20 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellanter: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A.,, Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L. og Aluminios Cortizo, S.A.U. (ved abogados J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero og A. Lamadrid de Pablo)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Lico Leasing, S.A.U og Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling, og de fremsatte appelanbringender tiltrædes.

Rettens dom af 23. september 2020, forenede sager T-515/13 RENV og T-719/13 RENV, EU:T:2020:434, Kongeriget Spanien m.fl. mod Kommissionen 1 , ophæves.

Kommissionens afgørelse af 17. juli 2013 om Spaniens støtteordning SA.21233 C/11 2 (ex NN/11, ex CP 137/06) — Skatteordning for finansielle leasingaftaler, også kendt som den spanske leasingbeskatningsordning, og navnlig dens artikel 1, stk. 1, annulleres, for så vidt som det heri fastslås, at den spanske leasingbeskatningsordning udgør ulovlig statsstøtte, og, subsidiært, annulleres afgørelsens artikel 4, stk. 1, for så vidt som den anordner tilbagesøgning af hele støtten fra ØIG'ernes investorer.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har fremsat følgende anbringender til støtte for ophævelse af den appellerede dom:

Det første anbringende: Retten foretog en urigtig fortolkning og anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF hvad angår begrebet selektivitet. Appellanterne har navnlig gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved analysen af SLB-ordningens angivelige »sektormæssige selektivitet« (første led). Subsidiært, og såfremt Domstolen måtte forkaste dette anbringendes første led, har appellanterne gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved fortolkningen af Unionens retsinstansers praksis om skatteforvaltningens angivelige skønsbeføjelser (andet led)

Det andet anbringende: Retten foretog en urigtig anvendelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.

Det tredje anbringende: Retten foretog en urigtig anvendelse af de gældende principper for tilbagesøgning af støtte.

____________

1 EU:T:2020:434.

2 EUT 2014, L 114, s. 1.