Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 7 декември 2020 г. — Европейска заповед за арест срещу X; друга страна в производството: Openbaar Ministerie

(Дело C-665/20 PPU)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Amsterdam

Страни в главното производство

Европейска заповед за арест срещу: X

Друга страна в производството: Openbaar Ministerie

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 4, точка 5 от Рамково решение 2002/584/ПВР1 да се тълкува в смисъл, че когато държава членка реши да транспонира тази разпоредба в националното право, изпълняващият съдебен орган трябва да има известно право на преценка дали да откаже изпълнението на европейска заповед за арест?

Трябва ли понятието „същите деяния“ в член 4, точка 5 от Рамково решение 2002/584/ПВР да се тълкува по същия начин като това в член 3, точка 2 от това рамково решение и, ако това не е така, как трябва да се тълкува това понятие, съдържащо се в първата разпоредба?

Трябва ли условието по член 4, точка 5 от Рамково решение 2002/584/ПВР, че „наказанието е изтърпяно […] или е погасено по давност съгласно правото на тази страна“, да се тълкува в смисъл, че в обхвата му попада положение, при което издирваното лице е осъдено с влязла в сила присъда на наказание лишаване от свобода за същите деяния, което наказание то е изтърпяло отчасти в държавата, в която е постановена присъдата, и размерът на остатъка от което наказание е намален от орган на тази държава, който не е съдебен орган, в рамките на мярка за общо помилване, която се прилага и спрямо осъдени, извършили тежки престъпления подобно на издирваното лице, и която не се основава на рационални съображения, свързани с наказателната политика?

____________

1     Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).