Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Gabrovo (Bulgarije) op 31 maart 2022 – IL / Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia” Pleven

(Zaak C-227/22)

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Administrativen sad Gabrovo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker tot cassatie: IL

Verweerster in cassatie: Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia” Pleven

Prejudiciële vraag

Staat richtlijn 2006/1261 de lidstaten toe om van bestuurders van voertuigen van de categorieën С, CE, C1, CIE, D, DE, D1, D1E te verlangen dat zij met tussenpozen die korter zijn dan de geldigheidsduur van het rijbewijs medische onderzoeken ondergaan om hun psychische en geestelijke geschiktheid te laten vaststellen, en om in dit verband een afzonderlijk document (naast het rijbewijs) te verlangen waaruit die geschiktheid blijkt? Of bewijst het bezit van een geldig rijbewijs voor de genoemde categorieën tevens de psychische en geestelijke geschiktheid van de bestuurder, aangezien deze geschiktheid reeds bij de eerste afgifte of verlenging van het rijbewijs is vastgesteld?

____________

1 Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PB 2006, L 403, blz. 18).