Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Gabrovo (Bulharsko) 31. marca 2022 – IL/Regionalna direkcija „Avtomobilna administracija“ Pleven

(vec C-227/22)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd – Gabrovo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: IL

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Regionalna direkcija „Avtomobilna administracija“ Pleven

Prejudiciálna otázka

Poskytujú ustanovenia smernice 2006/1261 členským štátom možnosť žiadať od vodičov vozidiel skupín С, CE, C1, CIE, D, DE, D1, D1E, aby sa podrobili lekárskemu vyšetreniu na zistenie ich psychickej a duševnej spôsobilosti v intervaloch kratších ako je doba platnosti vodičského preukazu, a v tejto súvislosti od nich vyžadovať iný dokument (popri vodičskom preukaze), ktorým bude osvedčená ich spôsobilosť? Alebo držba platného vodičského preukazu pre uvedené skupiny osvedčuje aj psychickú a duševnú spôsobilosť vodiča vozidla, keďže táto spôsobilosť bola konštatovaná už pri prvom vydaní, resp. pri obnovení vodičského preukazu?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 2006, s. 18).