Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

ÜLDKOHTU OTSUS (üheksas koda laiendatud koosseisus)

10. november 2021(*)

Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kaupade üldotsing ja spetsialiseeritud otsing internetis – Otsus, millega tuvastatakse ETLT artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumine – Kuritarvitamine võimendusefektiga – Kaupade või teenuste omadustel põhinev konkurents või konkurentsivastane tegevus – Tingimused, mille korral saavad konkurendid kasutada turgu valitseva seisundiga ettevõtja teenust, mille kasutamist ei ole võimalik tõhusalt asendada – Omaenda spetsialiseeritud otsingu teenuse tulemuste eelistatud esitamine turgu valitseva seisundiga ettevõtja poolt – Mõju – Kontrafaktilise stsenaariumi ettekujutamise vajadus – Puudumine – Objektiivsed põhjendused – Puudumine – Võimalus määrata trahv teatavatest asjaoludest lähtudes – Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta – Täielik pädevus

Kohtuasjas T‑612/17,

Google LLC, varem Google Inc., asukoht Mountain View, California (Ameerika Ühendriigid),

Alphabet, Inc., asukoht Mountain View,

esindajad: advokaadid T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos-Kyriakakos, R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, ja barrister D. Piccinin,

hagejad,

keda toetas

Computer & Communications Industry Association, asukoht Washington, DC (Ameerika Ühendriigid), esindajad: advokaadid J. Killick ja A. Komninos,

menetlusse astuja,

versus

Euroopa Komisjon, esindajad: T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold ja C. Urraca Caviedes,

kostja,

keda toetasid

Saksamaa Liitvabariik, esindajad: J. Möller, S. Heimerl ja S. Costanzo,


EFTA järelevalveamet, esindajad: C. Zatschler ja C. Simpson,


Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), asukoht Brüssel (Belgia), esindaja: advokaat A. Fratini,


Infederation Ltd, asukoht Crowthorne (Ühendkuningriik), esindajad: solicitors A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam ja advokaat T. Vinje,


Kelkoo, asukoht Pariis (Prantsusmaa), esindajad: advokaadid J. Koponen ja B. Meyring,


Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, asukoht Berliin (Saksamaa), esindajad: professor T. Höppner ning advokaadid P. Westerhoff ja J. Weber,


Visual Meta GmbH, asukoht Berliin, esindajad: professor T. Höppner ja advokaat P. Westerhoff,


BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, varem  Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, asukoht Berliin, esindajad: professor T. Höppner ja advokaat P. Westerhoff,

ning

Twenga, asukoht Pariis, esindajad: advokaadid L. Godfroid, S. Hautbourg ja S. Pelsy,

menetlusse astujad,

mille ese on ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esimese võimalusena tühistada komisjoni 27. juuni 2017. aasta otsus C(2017) 4444 (final), milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 kohast menetlust (juhtum AT.39740 – Google’i otsinguteenus (Google Shopping)), ning teise võimalusena tühistada hagejatele määratud trahv või vähendada selle suurust,

ÜLDKOHUS (üheksas koda laiendatud koosseisus),

koosseisus: koja president S. Gervasoni, kohtunikud L. Madise (ettekandja), R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk ja C. Mac Eochaidh,

kohtusekretär: ametnik E. Artemiou,

arvestades kirjalikku menetlust ning 2020. aasta 12., 13. ja 14. veebruari kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

I.      Vaidluse taust

A.      Kontekst

1        Google LLC, varem Google Inc., on interneti kasutamisega seotud kaupadele ja teenustele spetsialiseerunud Ameerika Ühendriikide äriühing. Ta on peamiselt tuntud oma otsingumootori poolest, mis võimaldab internetikasutajatel (edaspidi olenevalt kontekstist ka „kasutajad“ või „tarbijad“) leida veebilehitsejaga, mida nad kasutavad, ja hüpertekstilinkide abil nende vajadustele vastavad veebisaidid. Alates 2. oktoobrist 2015 on Google LLC kontserni kõrgeima tasandi emaettevõtja Alphabet, Inc. 100protsendiline tütarettevõtja (edaspidi koos „Google“).

2        Otsingumootor Google, mis on kättesaadav aadressil www.google.com või samalaadsetel aadressidel, millel on riigi laiend, võimaldab saada otsingutulemusi, mis esitatakse internetikasutajate ekraanidele ilmuvatel lehekülgedel. See mootor valib need tulemused kas üldiste kriteeriumide põhjal ja ilma et saidid, millele need viivad, maksaksid Google’ile tasu nende kuvamise eest (edaspidi „üldotsingu tulemused“ või „üldised tulemused“), või valib see need tulemused tehtud konkreetset liiki otsingu puhul spetsiaalse loogika põhjal (edaspidi „spetsialiseeritud otsingu tulemused“). Spetsialiseeritud otsingu tulemused võidakse vastaval juhul kuvada ilma internetikasutaja eritoiminguta samal lehel koos üldotsingu tulemustega (edaspidi „üldine tulemusteleht/üldised tulemustelehed“) või siis olla kuvatud üksi tulenevalt internetikasutaja otsingust, mis on tehtud Google’i otsingumootori spetsialiseeritud lehelt või tema üldiste tulemustelehtede teatavatel aladel asuvaid linke aktiveerides. Google on arendanud välja erinevaid spetsialiseeritud otsingu teenuseid, näiteks uudiste, teabe või kohalike kaubanduspakkumiste või lennureiside jaoks või kaupade ostmiseks. Käesolev kohtuasi puudutab seda viimast kategooriat.

3        Kaupade ostmiseks mõeldud spetsialiseeritud otsingu teenused (edaspidi „hinnavõrdlusteenused“ või „hinnavõrdlusvahendid“) ei müü ise kaupu, vaid võrdlevad otsitavat kaupa pakkuvate müüjate pakkumisi internetis ja valivad neid välja. Need müüjad võivad olla otsemüüjad või müügiplatvormid, kuhu on koondatud paljude müüjate pakkumised ja kust on otsitavat kaupa võimalik vahetult tellida (mõned tuntumad on eBay, Amazon, PriceMinister ja Fnac).

4        Nagu üldotsingu tulemused nii võivad ka spetsialiseeritud otsingu tulemused olla tulemused, mida mõnikord nimetatakse „loomulikeks“, st need ei sõltu nende veebisaitide maksetest, millele need viivad, isegi kui need on kauplemissaidid. Nende loomulike tulemuste tulemustelehtedel esitamise järjekord ei sõltu samuti maksetest.

5        Google’i tulemustelehtedel – nagu ka teiste otsingumootorite lehtedel – kuvatakse ka tulemused, mis on vastupidi seotud nende veebisaitide maksetega, millele need viivad. Need tulemused, mida tavaliselt nimetatakse „reklaamideks“ („ads“ lühendatult inglise keeles), on samuti seotud internetikasutaja tehtava otsinguga ning neid eristatakse üldise või spetsialiseeritud otsingu loomulikest tulemustest, näiteks sõnadega „reklaam“ või „spondeeritud“. Need ilmuvad kas tulemustelehtede spetsiaalsetele aladele või muude tulemuste hulgas. Need võivad kujutada endast spetsialiseeritud otsingu tulemusi ja tegelikult põhinevad mõned Google’i spetsialiseeritud otsingu teenustest tasulise lisamise süsteemil. Nende kuvamine on seotud reklaamijate maksekohustustega, mille nad on enampakkumiste raames võtnud. Vajaduse korral kohaldatakse täiendavaid valikukriteeriume. Reklaamijad maksavad Google’ile, kui internetikasutaja aktiveerib klõpsamisega kuulutuses oleva hüpertekstilingi, mis viib nende oma veebisaidile.

6        Google’i üldised tulemustelehed võivad sisaldada või on sisaldanud igat liiki tulemusi, mida on nimetatud eespool punktides 2–5. Nagu on eespool punktis 2 samuti märgitud, võivad spetsialiseeritud otsingu tulemused, ükskõik, kas need on loomulikud või on tegemist reklaamidega, samuti spetsialiseeritud tulemustelehel olla kuvatud üksi, kui internetikasutaja teeb päringu Google’i otsingumootori spetsialiseeritud otsingu lehelt või tema üldiste tulemustelehtede teatavatel aladel olevaid linke aktiveerides.

7        Teisedki otsingumootorid peale Google’i oma pakuvad või on pakkunud üldotsingu teenuseid ja spetsialiseeritud otsingu teenuseid, näiteks Alta Vista, Yahoo, Bing ja Qwant. On ka spetsiifilisi otsingumootoreid, mis on mõeldud konkreetselt ka võrdlemiseks, näiteks Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo ja Prix.net.

8        Google’i selgituste kohaselt, millele ei ole vastu vaieldud, hakkas ta internetikasutajatele hinnavõrdlusteenust pakkuma 2002. aastal, pärast niisuguseid teisi otsingumootoreid nagu Alta Vista, Yahoo, AskJeeves ja America On Line (AOL) või siis nendega samal ajal. Need algatused vastasid tõdemusele, et meetodid, mida otsingumootorite puhul seni kasutati, ei andnud tingimata kõige asjakohasemaid tulemusi vastuseks niisugustele konkreetsetele otsingutele, mis puudutasid näiteks päevauudiseid või kaupade ostmist. Google pakkus seega hinnavõrdluse tulemusi (edaspidi „tootetulemused“) alates 2002. aasta lõpust Ameerika Ühendriikides ja seejärel ligikaudu kaks aastat hiljem järk-järgult teatavates riikides Euroopas. Need tulemused ei olnud tulemused, mida andnuksid tema tavapärased üldotsingu algoritmid, mida kohaldati veebisaitidel oleva teabe suhtes, mis võeti kõigepealt välja meetodiga crawling – mis seisneb Google’i poolt internetisisude uurimise tegevuses indekseerimise eesmärgil – ning seejärel valiti välja, et panna see Google’i index web’i, ning lõpuks sorteeriti olenevalt asjakohasusest, mis puudutab vastust internetikasutaja päringule, vaid nende erialgoritmide tulemused, mida kohaldati müüjate endi koostatavas ja „kaupade registriks“ nimetatavas andmebaasis oleva teabe suhtes. Need tulemused esitati kõigepealt spetsialiseeritud otsingu lehe abil, mida nimetati Froogle’iks ja mis oli eraldiseisev otsingumootori üldotsingu lehest, seejärel, alates 2003. aastast Ameerika Ühendriikides ja alates 2005. aastast teatavates Euroopa riikides, olid need kättesaadavad ka otsingumootori üldotsingu lehelt. Viimasel juhul olid tootetulemused üldistel tulemustelehtedel rühmitatud sellesse, mida nimetati Product OneBox’iks (edaspidi „Product OneBox“), kas lehe ülaosas või küljel paikneva reklaami alla või paralleelselt sellega ja üldise otsingu tulemuste kohale, nagu näitab järgnev illustratsioon lisatud selgitustega, mille Google on esitanud:

Image not found

9        Kui internetikasutaja kasutas kauba kohta otsingu tegemiseks üldotsingu lehekülge, sisaldasid otsingumootori pakutavad vastused korraga nii vastuseid, mille andis spetsialiseeritud otsing, kui ka vastuseid, mille andis üldine otsing. Kui internetikasutaja klõpsas Product OneBox’i tulemuse lingil, suunati ta otse otsitava kauba müüja veebisaidi vastavale lehele, kust ta sai selle osta. Lisaks oli Product OneBox’is erilink, mille abil suunati Froogle’i tulemustelehele, kus oli spetsialiseeritud tulemuste laiendatud valik. Google märgib, et seevastu Froogle’i tulemused ei esinenud kunagi üldotsingu tulemuste hulgas, samas kui teiste kaupu võrdlevate spetsialiseeritud otsingu mootorite tulemused võisid seal olla.

10      Google juhib tähelepanu, et alates 2007. aastast muutis ta tootetulemuste läbitöötamise viisi.

11      Seoses nende muudatustega loobus Google oma kaupade võrdlemise spetsialiseeritud otsingu ja tulemuste lehtede puhul nimest Froogle nime Product Search kasuks.

12      Tootetulemuste osas, mis kuvatakse üldotsingu lehelt üldistel tulemustelehtedel, rikastas Google esiteks Product OneBox’i sisu, lisades sinna fotosid. Google esitab selle kohta järgmise illustratsiooni esimest tüüpi fotode lisamise kohta:

Image not found

13      Google mitmekesistas ka võimalikke tagajärgi, mis saadakse siis, kui klõpsatakse seal ilmuval tulemuselingil: olenevalt juhtumist suunati internetikasutaja nagu enne otse sobivale otsitava kauba müüja veebisaidile, kust selle sai osta, või suunati ta spetsialiseeritud tulemustelehele Product Search, kust ta võis leida rohkem sama kauba pakkumisi. Product Onebox nimetati erinevates riikides järk-järgult Product Universal’iks (edaspidi „Product Universal“) (näiteks Ühendkuningriigis ja Saksamaal 2008. aastal) ja seda muudeti samas ligitõmbavamaks. Google esitab järgmise illustratsiooni Product Universal’i kahe variandi kohta koos lisatud selgitustega:

Image not found

14      Teiseks lõi Google süsteemi, mida kutsutakse Universal Search’iks ning mis võimaldab kauba ostmiseks tehtava otsingu tuvastamise korral seada üldisel tulemustelehel Product Onebox’i ja seejärel Product Universal’i kaubad võrreldes üldotsingu tulemustega hierarhilisse järjekorda.

15      Mis puudutab maksetega seotud tootetulemusi, mis tema tulemustelehtedel kuvatakse, siis viis Google alates 2010. aasta septembrist Euroopas sisse täiustatud formaadi võrreldes ainult tekstist koosneva reklaamiga (text ads inglise keeles, edaspidi „tekstreklaam“), mida seni kuvati. Reklaamija valikuvõimaluse kasutamise tulemusena võis internetikasutaja tekstil klõpsates näha otsitud kaupade fotosid esialgse tekstreklaamiga võrreldes suurendatud formaadis ja nende kaupade hindasid, mida reklaamija küsis. Google esitab niiviisi edasiarendatud tekstreklaami illustratsiooni koos lisatud selgitustega: