Language of document :

2014 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Unichem Laboratories / Komisija

(Byla T-705/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Unichem Laboratories Ltd (Mumbajus, Indija), atstovaujama solisitorių S. Mobley, H. Sheraton ir K. Shaw

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą dėl procedūros pagal Sutarties dėl ES veikimo 101 ir 102 straipsnius (byla Comp / AT. 39.612 – perindoprilis (Servier)) ir, bet kuriuo atveju, panaikinti ir (arba) sumažinti skirtą baudą tiek, kiek ji taikoma Unichem, ir

nurodyti Komisijai padengti savo ir Unichem bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dvylika pagrindų.

Pirmajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija neturi kompetencijos pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį priimamą sprendimą skirti Unichem.

Antrajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad nustatydama, ar susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo patentų srityje patenka į SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, Komisija netaiko teisingo „objektyvios būtinybės“ teisinio kriterijaus.

Trečiajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad, netaikydama Technologijų perdavimo bendrosios išimties reglamento gairių įmonės Unichem susitarimui, Komisija pažeidžia vienodo požiūrio principą.

Ketvirtajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad, kvalifikuodama susitarimą kaip „tikslingą“ SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimą, Komisija daro teisės klaidą.

Penktajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija netinkamai taiko menamą 101 straipsnio 1 dalies „tikslingą“ teisinį kriterijų konkretiems faktams, susijusiems su Unichem.

Šeštajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad nuspręsdama, jog susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo turėjo antikonkurencinį poveikį, Komisija daro teisės klaidą.Septintajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija pažeidžia SESV 296 straipsnyje nustatytą pareigą motyvuoti, kodėl ji mano, jog Unichem gali būti tiesiogiai atsakinga už SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimą, jei nėra potenciali Servier konkurentė.Aštuntajame ieškinio pagrinde ieškovė papildomai teigia, kad nepripažindama, jog susitarimas dėl draugiško ginčų sprendimo atitinka SESV 101 straipsnio 3 dalyje numatytus išimčių kriterijus, Komisija daro teisės klaidą.Devintajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad, siekdama gauti prieš Unichem naudoti skirtus dokumentus, kuriems taikomas profesinės paslapties reikalavimas, Komisija pažeidžia teisę į gynybą, gero administravimo principą ir savo pareigą nesielgti neteisėtai.Dešimtajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija, apskaičiuodama baudą, pažeidžia bendrąjį ES vienodo požiūrio principą, nes be objektyvaus pateisinimo skirtingai vertina Unichem ir Servier.Vienuoliktajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad Komisija, skirdama baudą Unichem, pažeidžia bendrąjį ES teisėje įtvirtintą proporcingumo principą, jos pačios baudų nustatymo gaires ir ankstesnę nusistovėjusią praktiką.Dvyliktajame ieškinio pagrinde ieškovė teigia, kad, apskaičiuodama baudą ir vertindama Unichem tariamai padaryto pažeidimo sunkumą, Komisija pažeidžia SESV 296 straipsny

je nustatytą pareigą motyvuoti.