Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 26. septembrī – Unichem Laboratories/Komisija

(lieta T-705/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Unichem Laboratories Ltd (Mumbaja, Indija) (pārstāvji – S. Mobley, H. Sheraton un K. Shaw, Solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt pilnībā Komisijas 2014. gada 9. jūlija lēmumu par procedūru atbilstoši Līguma par ES darbību 101. un 102. pantam (Lieta Comp/AT.39.612 – Perindoprils (Servier)) un, katrā ziņā, atcelt un/vai samazināt uzlikto naudassodu, ciktāl tas skar Unichem; un

piespriest Komisijai segt savus, kā arī atlīdzināt Unichem tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza 12 pamatus.

Ar pirmo pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija nav kompetenta adresēt Unichem lēmumu atbilstoši LESD 101. panta 1. punktam.

Ar otro pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija nepiemēro pareizo “objektīvās nepieciešamības” juridisko kritēriju, lai noteiktu, vai patentu mierizlīgums ietilpst LESD 101. panta 1. punkta tvērumā.

Ar trešo pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija pārkāpj vienlīdzīgas attieksmes principu, nepiemērojot Tehnoloģiju nodošanas grupas atbrīvojuma regulas vadlīnijas Unichem mierizlīgumam.

Ar ceturto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija kļūdās tiesību piemērošanā, raksturojot mierizlīgumu kā LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu “mērķa dēļ”.

Ar piekto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija nepareizi piemēro pašas piedāvāto [LESD] 101. panta 1. punkta “mērķa dēļ” juridisko testu konkrētajiem Unichem faktiem.Ar sesto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija kļūdās tiesību piemērošanā, secinot, ka mierizlīgumam bija pret konkurenci vērstas sekas.Ar septīto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija pārkāpj savu pienākumu atbilstoši [LESD] 296. pantam norādīt iemeslus, kādēļ tā uzskata, ka Unichem var tikt uzskatīta par tieši atbildīgu par LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu, ja tā nav potenciāla Servier konkurente.Ar astoto pamatu prasītāja apgalvo, ka, alternatīvi, Komisija kļūdās tiesību piemērošanā, neatzīstot, ka mierizlīgums atbilst izņēmuma kritērijiem atbilstoši LESD 101. panta 3. punktam.Ar devīto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija pārkāpj tiesības uz aizstāvību, labas pārvaldības principu un savu pienākumu nerīkoties apspiedoši dokumentu, uz kuriem attiecas juridi

skā padomdevēja profesijas noslēpums, iegūšanai, lai izmantotu tos pret Unicehem.Ar desmito pamatu prasītāja apgalvo, ka savā naudassoda

aprēķinā Komisija pārkāpj vispārējo ES vienlīdzīgas attieksmes principu, bez objektīva pamatojuma attiecoties pret Unichem ne tā kā pret Servier.Ar vienpadsmito pamatu prasītāja apgalvo, ka, uzliekot naudassodu Unichem, Komisija pārkāpj vispārējo ES samērīguma princip

u, savas naudassodu uzlikšanas vadlīnijas un iepriekš izveidoto praksi.Ar divpadsmito pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija pārkāpj savu pienākumu norādīt pamatojumu atbilstoši LESD 296

. pantam attiecībā uz naudassoda aprēķinu un vērtējumu par apgalvotā Unichem pārkāpuma smagumu.