Language of document :

Žaloba podaná 26. septembra 2014 – Unichem Laboratories/Komisia

(vec T-705/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unichem Laboratories Ltd (Mumbaj, India) (v zastúpení: S. Mobley, H. Sheraton a K. Shaw, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 9. júla 2014 týkajúce sa konania podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní EÚ [vec Comp/AT. 39.612 – perindopril (Servier)] ako celok a v každom prípade zrušil a/alebo znížil uloženú pokutu, v rozsahu, v akom sa vzťahuje na Unichem, a

zaviazal Komisiu, aby znášala svoje vlastné trovy konania a nahradila trovy, ktoré vynaložila Unichem v súvislosti s týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dvanásť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia nemá právomoc na vydanie rozhodnutia voči Unichem podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, Komisia neuplatnila právne kritérium „objektívnej nevyhnutnosti“ v súvislosti s určením, či sa na dohodu o urovnaní patentového sporu vzťahuje článok 101 ods. 1 ZFEÚ.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že neuplatnila na urovnanie Unichem usmernenia k nariadeniu o blokovej výnimke pri prevode technológií.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia, keď urovnanie vymedzila ako porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ „na základe predmetu“.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia nesprávne uplatnila svoje vlastné údajné kritérium porušenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ „na základe predmetu“ na osobitné skutkové okolnosti týkajúce sa Unichem.Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia, keď dospela k záveru, že dohoda o urovnaní má protisúťažné dôsledky. Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila svoju povinnosť podľa článku 296 uviesť dôvody, prečo sa domnievala, že Unichem je priamo zodpovedná na porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ, hoci nie je priamym konkurentom Servier.Ôsmy žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že, alternatívne, Komisia vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia, keď neuznala, že dohoda o urovnaní zodpovedá kritériám na priznanie výnimky podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ.Deviaty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia porušila právo na obhajobu, zásadu r

iadnej správy vecí verejných a povinnosť nekonať zneužívajúcim spôsobom, aby získala chránené dokumenty, ktoré sa mali použiť proti Unichem.Desiaty žalobný dôvod je založený na tvr

dení žalobkyne, že Komisia porušila všeobecnú zásadu EÚ rovnosti zaobchádzania pri výpočte pokuty, keďže s Unichem zaobchádzala rozdielne v porovnaní so Servier, bez objektívneho odôvodnenia. Jedenásty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že

Komisia porušila všeobecnú zásadu EÚ proporcionality, svoje vlastné usmernenia pre ukladanie pokút a predchádzajúcu ustálenú prax, keď uložila pokutu Unichem.Dvanásty žalobný dôvod je založený na tvrdení žalobkyne, že Komisia por

ušila povinnosť odôvodnenia podľa článku 296 ZFEÚ v súvislosti so svojom výpočtom pokuty a posúdením závažnosti údajného porušenia Unichem.