Language of document :

Tožba, vložena 26. septembra 2014 – Unichem Laboratories/Komisija

(Zadeva T-705/14)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Unichem Laboratories (Mumbai, Indija) (zastopniki: S. Mobley, H. Sheraton and K. Shaw, Solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

v celoti za ničnega razglasi sklep Komisije z dne 9. julija 2014, ki se nanaša na postopek na podlagi členov 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (zadeva Comp/AT. 39.612 – perindopril (Servier)), v vsakem primeru pa za nično razglasi in/ali zmanjša naloženo globo, v delu, v katerem se nanaša na družbo Unichem; in

Komisiji naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki jih je v zvezi s tem postopkom imela družba Unichem.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dvanajst tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija nima pristojnosti, da na družbo Unichem naslovi sklep na podlagi člena 101(1) PDEU.

Drugi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija ni uporabila pravnega testa „objektivne nujnosti“, da bi ugotovila ali se člen 101(1) PDEU nanaša na sporazum o poravnavi v zvezi s patentom.

Tretji tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija kršila načelo enakega obravnavanja s tem, da v primeru poravnave družbe Unichem ni uporabila smernic v zvezi z uredbo o skupinskih izjemah na področju prenosa tehnologij.

Četrti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno uporabila pravo s tem, ko je poravnavo opredelila kot kršitev člena 101(1) PDEU „po predmetu“.

Peti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno uporabila lastno pravno merilo „po predmetu“ člena 101(1) PDEU, v primeru specifičnih okoliščin družbe Unichem.

Šesti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija napačno uporabila pravo s tem, ko je sklepala, da je sporazum o poravnavi imel protikonkurenčne učinke. Sedmi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija krši svojo dolžnost na podlagi člena 296 glede navedbe razlogov, zaradi katerih meni, da je družbo Unichem mogoče šteti za neposredno odgovorno za kršitev člena 101(1) PDEU, medtem ko ni neposredna konkurentka družbi Servier.Osmi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija, podredno, napačno uporabila pravo s tem, ko ni priznala, da sporazum o poravnavi izpolnjuje merila za izjeme na podlagi člena 101(3) PDEU. Deveti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija krši pravico do obrambe, načelo dobrega upravljanja in dolžnost, da ne deluje represivno, zato da pridobi dokumente zaupne narave, ki bi se lahko uporabili zoper družbo Unichem. Deseti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da Komisija krši

splošno merilo EU enakega obravnavanja pri svojem izračunu glob s tem, ko družbo Unichem obravnava drugače kot družbo Servier, brez objektivne razlage. Enajsti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija pri naložitvi globe družbi Unichem kršila splošno načelo EU glede

sorazmernosti, lastne smernice glede določanja glob in predhodno prakso. Dvanajsti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da je Komisija kršila svojo dolžnost navedbe razlogov na podlagi člena 296 PD

EU glede na izračun glob in oceno teže domnevnih kršitev družbe Unichem.