Language of document :

Talan väckt den 26 september 2014 – Unichem Laboratories mot kommissionen

(Mål T-705/14)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Indien) (ombud: S. Mobley, H. Sheraton och K. Shaw, Solicitors)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 9 juli 2014 angående ett förfarande enligt artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF (ärende Comp/AT.39.612–Perindopril (Servier)) och i vart fall upphäva eller sätta ned bötesbeloppet i den del det rör Unichem, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tolvgrunder.

Första grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen inte har behörighet att rikta ett beslut enligt artikel 101 FEUF till Unichem.

Andra grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen inte gjorde en korrekt prövning av ”objektiv nödvändighet” för att avgöra huruvida patentavtalet omfattas av artikel 101 FEUF.

Tredje grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen åsidosatte principen om likabehandling, eftersom den inte tillämpade riktlinjerna i förordningen om gruppundantag för tekniköverföring på Unichems överenskommelse.

Fjärde grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att klassificera överenskommelsen som en som en överträdelse av artikel 101 FEUF.

Femte grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen felaktigt tillämpade sin påstådda prövning enligt artikel 101.1 FEUF på Unichems särskilda förhållanden.

Sjätte grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att dra slutsatsen att överenskommelsen hade konkurrensbegränsande verkan.

Sjunde grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen åsidosatte sin skyldighet enligt artikel 296 att motivera varför den ansåg att Unichem kunde hållas direkt ansvarigt för en överträdelse av artikel 101.1 FEUF, när bolaget inte är en potentiell konkurrent till Servier.

Åttonde grunden: Sökanden har i andra hand gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte erkänna att överenskommelsen uppfyller undantagskriterierna i artikel 101.3 FEUF.

Nionde grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen åsidosatte rätten till försvar, principen om god förvaltningssed och sin skyldighet att inte använda påtryckningar för att få tillgång till konfidentiella handlingar som kunde användas mot Unichem.

Tionde grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen åsidosatte den allmänna unionsrättsliga principen om likabehandling vid sina beräkningar genom att utan sakliga skäl behandla Unichem på ett annat sätt än Servier.

Elfte grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen åsidosatte den allmänna unionsrättsliga proportionalitetsprincipen, sina egna riktlinjer för böter och tidigare praxis när den ålade Unichem böter.

Tolfte grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen åsidosatte motiveringsskyldigheten enligt artikel 296 FEUF i fråga om beräkningen och när den slog fast hur allvarlig den överträdelse varit som Unichem påstås ha gjort sig skyldigt till.