Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 12. prosince 2018 – Unichem Laboratories v. Komise

(Věc T-705/14)1

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh s perindopilem, který je léčivým přípravkem určeným k léčení kardiovaskulárních onemocnění, v jeho originální i generické podobě – Rozhodnutí, jímž se konstatuje porušení článku 101 SFEU – Dohoda o smírném řešení patentových sporů – Územní působnost Komise – Přičtení protiprávního jednání – Správní řízení – Ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokáty a klienty – Potenciální hospodářská soutěž – Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu – Objektivní nutnost omezení – Nalezení souladu mezi právem hospodářské soutěže a patentovým právem – Podmínky pro vynětí podle čl. 101 odst. 3 SFEU – Pokuty“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Unichem Laboratories Ltd (Bombaj, Indie) (zástupci: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton a E. Batchelor, sollicitors)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, poté F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, zmocněnci, ve spolupráci s S. Kingston, barrister)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2014) 4955 final ze dne 9. července 2014 v řízení podle článků 101 a 102 SFEU TFUE [věc AT.39612 – Perindopril (Servier)], v rozsahu, v němž se týká žalobkyně, a podpůrně na snížení pokuty, která byla žalobkyni uvedeným rozhodnutím uložena.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Společnosti Unichem Laboratories Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 448, 15.12.2014.