Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. – Unichem Laboratories / Komisja

(Sprawa T-705/14)1

Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek peryndoprylu, leku stosowanego w chorobach układu krążenia (oryginalnego, jak również generycznego) – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Porozumienie w sprawie polubownego rozstrzygania sporów patentowych – Właściwość miejscowa Komisji – Przypisanie noszącego znamiona naruszenia zachowania – Postępowanie administracyjne – Ochrona poufności informacji wymienianych między adwokatem i klientem – Potencjalna konkurencja – Ograniczenie konkurencji ze względu na cel – Obiektywna konieczność ograniczenia – Zachowanie równowagi pomiędzy prawem konkurencji a prawem patentowym – Warunki wyłączenia określone w art. 101 ust. 3 TFUE – Grzywny

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Unichem Laboratories Ltd (Bombaj, Indie) (przedstawiciele: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton i E. Batchelor, sollicitors)

Strona pozwana: KomisjaEuropejska przedstawiciele: początkowo F. Castilla Contreras, T. Vecchi i B. Mongin, następnie F. Castilla Contreras, B. Mongin i C. Vollrath, pełnomocnicy, wspierani przez S. Kingston, barrister)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 4955 final z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 101 i 102 TFUE [sprawa AT.39612 – Peryndopryl (spółka Servier)] w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej oraz, tytułem żądania ewentualnego, uchylenia lub obniżenia kwoty grzywny nałożonej na nią w tej decyzji.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Unichem Laboratories Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 448 z 15.12.2014.