Language of document : ECLI:EU:T:2018:915


 


 Rettens dom (Niende Afdeling) af 12. december 2018 –
Unichem Laboratories mod Kommissionen

(Sag T-705/14)

»Konkurrence – konkurrencebegrænsende aftaler – markedet for perindopril, der er et lægemiddel til behandling af hjerte-kar-sygdomme, som originalmedicin og generisk produkt – afgørelse, der fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF – aftale om forlig i tvister vedrørende patenter – Kommissionens territoriale kompetence – tilregnelse af ulovlig adfærd – administrativ procedure – beskyttelse af fortrolig kommunikation mellem advokaterne og deres klienter – potentiel konkurrence – konkurrencebegrænsende formål – objektiv nødvendighed af en begrænsning – afvejning mellem konkurrenceret og patentret – betingelser for undtagelse i artikel 101, stk. 3, TEUF – bøder«

1.      Retslig procedure – stævning – svarskrift – formkrav – underskriftsprøve – elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter

(Rettens procesreglement (1991), art. 43)

(jf. præmis 44-46)

2.      Konkurrence – EU-regler – overtrædelser – ansvar – moder- og datterselskaber – økonomisk enhed – bedømmelseskriterier – udøvelse af en afgørende indflydelse på et datterselskabs adfærd, som kan udledes af en række indicier vedrørende økonomiske, organisatoriske og retlige forbindelser med moderselskabet – omstændigheder, der godtgør eksistensen af en afgørende indflydelse – faktisk kontrol af datterselskabets bestyrelse – vetoret, der giver anledning til moderselskabets kontrol af sit datterselskab – informationsudveksling mellem moderselskabet og dets datterselskab

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

(jf. præmis 62-65 og 69-89)

3.      Konkurrence – EU-regler – territorialt anvendelsesområde – Kommissionens kompetence – lovlighed under hensyn til folkeretten – gennemførelse eller kvalificerede virkninger af misbruget i EØS – alternative fremgangsmåder – kriteriet om iværksættelse

(Art. 101 TEUF)

(jf. præmis 100-106)

4.      Konkurrence – administrativ procedure – Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål – høringspligt – væsentlig formforskrift – rækkevidde

(Art. 101 TEUF og art. 102, TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 14)

(jf. præmis 109-111)

5.      Konkurrence – administrativ procedure – Kommissionens beføjelser til kontrolundersøgelser – beføjelse til at kræve fremlagt en korrespondance mellem en advokat og en klient – grænser – beskyttelse af fortroligheden af en sådan korrespondance – samtykkeerklæring

(Art. 101 TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 2, 17 og 19)

(jf. præmis 118-127)

6.      Karteller – konkurrencebegrænsning – bedømmelseskriterier – kvalifikation af en virksomhed som en potentiel konkurrent – reelle og konkrete muligheder for at indtræde på markedet – kriterier – væsentligt element – virksomhedens evne til at indtræde på det relevante marked – tilstrækkelig hurtig markedsadgang – opfattelsen hos virksomheder, der allerede er til stede på markedet

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

(jf. præmis 133-147)

7.      Retslig procedure – stævning – formkrav – kort fremstilling af søgsmålsgrundene – ingen fremstilling af retlige søgsmålsgrunde i stævningen – generel henvisning til andre skriftlige indlæg, der er vedlagt som bilag til stævningen – afvisning

[Statutten for Domstolen, art. 21, stk. 1, og art. 53, stk. l; Rettens procesreglement (1991), art. 44, stk. 1, litra c) og d)]

(jf. præmis 173-176)

8.      Karteller – konkurrencebegrænsning – bedømmelseskriterier – kvalifikation af en virksomhed som en potentiel konkurrent – kriterier – væsentligt element – virksomhedens evne til at indtræde på det relevante marked – generisk lægemiddelvirksomhed – hindringer som følge af originalmedicinproducentens patenter og som følge af tekniske, lovgivningsmæssige eller økonomiske vanskeligheder for den generikaproducerende virksomhed – reelle og konkrete muligheder for at overvinde disse vanskeligheder og indtræde på det relevante marked

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

(jf. præmis 177-243 og 250-258)

9.      Karteller – konkurrencebegrænsning – bedømmelseskriterier – sondring mellem overtrædelser med konkurrencebegrænsende formål og overtrædelser med konkurrencebegrænsende virkning – overtrædelse med konkurrencebegrænsende formål – tilstrækkelig skadelig – vurdering

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

(jf. præmis 288, 289 og 298-301)

10.    Konkurrence – EU-regler – materielt anvendelsesområde – mindelige aftaler på patentområdet – omfattet – afvejning mellem de patentretlige og de konkurrenceretlige regler

(Art. 101, stk. 1, TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003)

(jf. præmis 302-320)

11.    Karteller – konkurrencebegrænsning – mindelige aftaler på patentområdet – aftale indgået mellem en originalproducent og en generisk lægemiddelvirksomhed – forlig, der indeholder ikke-anfægtelsesklausuler vedrørende patenterne og ikke-markedsføringsklausuler – tilskyndende omvendt betaling modtaget af en generikaproducerende lægemiddelvirksomhed – konkurrencebegrænsende formål

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

(jf. præmis 325-357)

12.    Karteller – konkurrencebegrænsning – mindelige aftaler på patentområdet – aftale indgået mellem en originalproducent og en generisk lægemiddelvirksomhed – forlig, der indeholder ikke-anfægtelsesklausuler vedrørende patenterne og ikke-markedsføringsklausuler – betaling modtaget af den generikaproducerende virksomhed – kvalificering som tilskyndende omvendt betaling – betingelser

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

(jf. præmis 361-371)

13.    Karteller – konkurrencebegrænsning – accessorisk begrænsning – begreb – begrænsning, som er nødvendig for at gennemføre en hovedtransaktion, der ikke er konkurrencebegrænsende – hovedtransaktion, der har et konkurrencebegrænsende formål – manglende anvendelse af teorien om accessoriske begrænsninger i forbindelse med en tilskyndende omvendt betaling

(Art. 101, stk. 1, TEUF)

(jf. præmis 381-391)

14.    Annullationssøgsmål – formål – afgørelse, der støttes på flere begrundelser, som hver især udgør et tilstrækkeligt grundlag for konklusionen – annullation af en sådan afgørelse – betingelser

(Art. 263 TEUF)

(jf. præmis 394-398)

15.    Karteller – forbud – fritagelse – betingelser – forbedring af produktionen eller distributionen af varer eller bidrag til tekniske eller økonomiske fremskridt – mærkbare objektive fordele, som kan afhjælpe de ulemper, som følger af aftalen for konkurrencen – bevisbyrde – fritagelsesbetingelsernes kumulative karakter

(Art. 101, stk. 1 og 3, TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 2)

(jf. præmis 409-429)

16.    Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – fastsættelse af grundbeløbet – undladelse af at anvende den fremgangsmåde, der er fastsat i retningslinjerne – tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet – foreligger ikke

(Art. 101, stk. 1, TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2; Kommissionens meddelelse 2006/C 210/02, punkt 13 og 37)

(jf. præmis 451-486)

17.    Grundlæggende rettigheder – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – princippet om, at strafbare forhold og straffe skal have lovhjemmel – rækkevidde – forudsigeligt, at den sanktionerede adfærd er ulovlig – forlig på patentområdet mellem et laboratorium for originalmedicin og en generikaproducerende lægemiddelvirksomhed – aftale, der er i strid med konkurrencereglerne – generikaproducerende virksomhed, der ikke kan være uvidende om, at dens adfærd er konkurrencebegrænsende

(Art. 101, stk. 1, TEUF; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 49, stk. 1)

(jf. præmis 510-537)

18.    Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – tilpasning af grundbeløb – formildende omstændigheder – deltagelse angiveligt sket under tvang – ingen begrundelse for en virksomhed, der ikke har underrettet de kompetente myndigheder herom

(Art. 101, stk. 1, TEUF; Kommissionens meddelelse 2006/C 210/02, punkt 29)

(jf. præmis 545)

19.    Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – pligt for Kommissionen til at holde sig til sin tidligere beslutningspraksis – foreligger ikke

(Art. 101 TEUF)

(jf. præmis 546)

20.    Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – tilpasning af grundbeløb – formildende omstændigheder – den anklagede virksomheds samarbejde uden for samarbejdsmeddelelsens anvendelsesområde – bedømmelseskriterier

(Art. 101 TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2; Kommissionens meddelelse 2006/C 210/02, punkt 29)

(jf. præmis 560-569)

Angående

Søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med principal påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2014) 4955 final af 9. juli 2014 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og 102 TEUF (sag AT.39612 – Perindopril (Servier)), for så vidt som den vedrører sagsøgeren, og subsidiær påstand om annullation eller nedsættelse af den bøde, som selskabet blev pålagt ved den nævnte afgørelse.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Unichem Laboratories Ltd betaler sagsomkostningerne.