Language of document : ECLI:EU:T:2018:915


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 12.12.2018 – Unichem Laboratories vastaan komissio

(asia T-705/14)

(Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat – Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan – Patenttialan riitojen sovintosopimus – Komission alueellinen toimivalta – Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen – Hallinnollinen menettely – Asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden suoja – Mahdollinen kilpailu – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Rajoituksen objektiivinen välttämättömyys – Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen – SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeusedellytykset – Sakot)

1.      Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Vastinekirjelmä – Muotovaatimukset – Käsin kirjoitettu allekirjoitus – Oikeudenkäyntiasiakirjojen sähköinen jättäminen ja tiedoksi antaminen

(Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen (1991) 43 artikla)

(ks. 44–46 kohta)

2.      Kilpailu – Unionin säännöt – Rikkominen – Vastuuseen joutuminen – Emoyhtiö ja tytäryhtiöt – Taloudellinen kokonaisuus – Arviointiperusteet – Tytäryhtiön käyttäytymiseen kohdistuvan ratkaisevan vaikutusvallan käyttäminen, joka voidaan päätellä tytäryhtiön sen emoyhtiöön yhdistäviä taloudellisia, organisatorisia ja oikeudellisia yhteyksiä koskevien todisteiden kokonaisuudesta – Seikat, joilla ratkaisevan vaikutusvallan olemassaolo voidaan osoittaa – Tosiasiallinen määräysvalta tytäryhtiön hallitukseen – Veto-oikeus, jonka avulla emoyhtiö voi valvoa tytäryhtiötään – Tiedonvaihto emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

(ks. 62–65 ja 69–89 kohta)

3.      Kilpailu – Unionin säännöt – Alueellinen soveltamisala – Komission toimivalta – Hyväksyttävyys kansainvälisen julkisoikeuden kannalta – Toimeenpano tai väärinkäytöksi katsotut vaikutukset ETA:lla – Vaihtoehtoiset tavat – Toimeenpanon arviointiperuste

(SEUT 101 artikla)

(ks. 100–106 kohta)

4.      Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea – Kuulemisvelvollisuus – Olennainen menettelymääräys – Soveltamisala

(SEUT 101 ja SEUT 102 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 14 artikla)

(ks. 109–111 kohta)

5.      Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Komission tarkastusvaltuudet – Toimivalta vaatia asianajan ja asiakkaan välisen viestinnän esittämistä – Rajat – Tällaisen viestinnän luottamuksellisuuden suojelu – Luottamuksellisuuden suojasta luopuminen

(SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 2, 17 ja 19 artikla)

(ks. 118–127 kohta)

6.      Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Arviointiperusteet – Yrityksen luokittelu potentiaaliseksi kilpailijaksi – Todelliset ja konkreettiset mahdollisuudet päästä merkityksellisille markkinoille – Arviointiperusteet – Olennainen seikka – Yrityksen kyky päästä merkityksellisille markkinoille – Riittävän nopea pääsy markkinoille – Markkinoilla olevien toimijoiden käsitys

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

(ks. 133–147 kohta)

7.      Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Yhteenveto kanneperusteista – Oikeudelliset perusteet, joita ei ole esitetty kannekirjelmässä – Yleinen viittaus muihin kannekirjelmän liitteenä oleviin asiakirjoihin – Tutkimatta jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäinen kohta ja 53 artiklan ensimmäinen kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen (1991) 44 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta)

(ks. 173–176 kohta)

8.      Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Arviointiperusteet – Yrityksen luokittelu potentiaaliseksi kilpailijaksi – Arviointiperusteet – Olennainen seikka – Yrityksen kyky päästä merkityksellisille markkinoille – Rinnakkaislääkkeitä valmistava yritys – Alkuperäisvalmisteen kehittäjän patentteihin liittyvät esteet sekä rinnakkaisvalmisteen tuottajan teknisiin, lainsäädännöllisiin tai rahoituksellisiin vaikeuksiin liittyvät esteet – Tosiasialliset ja konkreettiset mahdollisuudet ylittää nämä vaikeudet ja päästä merkityksellisille markkinoille

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

(ks. 177–243 ja 250–258 kohta)

9.      Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Arviointiperusteet – Kilpailusääntöjen rikkomisten erottelu niiden kohteen ja vaikutuksen perusteella – Tarkoitukseen perustuva kilpailusääntöjen rikkominen – Riittävä vahingollisuus – Arviointi

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

(ks. 288, 289 ja 298–301 kohta)

10.    Kilpailu – Unionin säännöt – Asiallinen soveltamisala – Patentteja koskevat sovintosopimukset – Kuuluminen soveltamisalaan – Patenttioikeuden ja kilpailusääntöjen tasapainottaminen

(SEUT 101 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 1/2003)

(ks. 302–320 kohta)

11.    Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Patentteja koskeva sovintosopimus – Alkuperäisvalmisteen kehittäjän ja rinnakkaisvalmisteen tuottajan välillä tehty sopimus – Sopimus, joka sisältää patenttien riitauttamatta jättämistä koskevia ehtoja ja tuotteiden kaupan pitämisestä luopumista koskevia ehtoja – Rinnakkaisvalmisteen tuottajan saama kannustava käänteinen maksu – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

(ks. 325–357 kohta)

12.    Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Patentteja koskeva sovintosopimus – Alkuperäisvalmisteen kehittäjän ja rinnakkaisvalmisteen tuottajan välillä tehty sopimus – Sopimus, joka sisältää patenttien riitauttamatta jättämistä koskevia ehtoja ja tuotteiden kaupan pitämisestä luopumista koskevia ehtoja – Rinnakkaisvalmisteen tuottajan saama maksu – Luokittelu kannustavaksi käänteiseksi maksuksi – Edellytykset

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

(ks. 361–371 kohta)

13.    Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Liitännäisrajoitus – Käsite – Pääjärjestelyn, joka ei ole kilpailunvastainen, toteuttamiseksi tarpeellinen rajoitus – Pääjärjestely, jota on pidettävä tarkoitukseen perustuvana kilpailunrajoituksena – Liitännäisrajoitusten teorian soveltumattomuus, kun on kyse kannustavasta käänteisestä maksusta

(SEUT 101 artiklan 1 kohta)

(ks. 381–391 kohta)

14.    Kumoamiskanne – Kohde – Päätös, joka perustuu useampaan päätelmään, joista kukin riittää sen päätösosan perustaksi – Tällaisen päätöksen kumoaminen – Edellytykset

(SEUT 263 artikla)

(ks. 394–398 kohta)

15.    Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kielto – Vapautus – Edellytykset – Tuotannon tai tuotteiden jakelun tehostaminen taikka teknisen tai taloudellisen kehityksen edistäminen – Merkittävät objektiiviset edut, jotka voivat kompensoida sopimuksesta aiheutuvia kilpailuhaittoja – Todistustaakka – Poikkeusluvan edellytysten kumulatiivisuus

(SEUT 101 artiklan 1 ja 3 kohta; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 2 artikla)

(ks. 409–429 kohta)

16.    Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrän määrittäminen – Perusmäärän vahvistaminen – Suuntaviivoissa esitetyn menetelmän soveltamatta jättäminen – Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu

(SEUT 101 artiklan 1 kohta; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonannon 2006/C 210/02 13 ja 37 kohta)

(ks. 451–486 kohta)

17.    Perusoikeudet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Legaliteettiperiaate – Soveltamisala – Toiminnan, josta on määrätty seuraamus, sääntöjenvastaisen luonteen ennakoitavuus – Alkuperäisvalmisteen kehittäjän ja rinnakkaisvalmisteen tuottajan välillä tehty patentteja koskeva sovintosopimus – Kilpailuoikeuden vastainen sopimus – Rinnakkaisvalmisteen tuottaja, joka ei voi sivuuttaa toimintansa kilpailunvastaista luonnetta

(SEUT 101 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 510–537 kohta)

18.    Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrän määrittäminen – Sakon perusmäärän mukauttaminen – Lieventävät asianhaarat – Osallistuminen, jonka on väitetty tapahtuneen pakotettuna – Seikka, jolla ei voida perustella sitä, ettei yritys ole käyttänyt hyväksi mahdollisuutta tehdä ilmoitusta toimivaltaisille viranomaisille

(SEUT 101 artiklan 1 kohta; komission tiedonannon 2006/C 210/02 29 kohta)

(ks. 545 kohta)

19.    Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrän määrittäminen – Komissiolla ei ole velvollisuutta pitäytyä aikaisemmassa päätöskäytännössään

(SEUT 101 artikla)

(ks. 546 kohta)

20.    Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrän määrittäminen – Sakon perusmäärän mukauttaminen – Lieventävät asianhaarat – Rikkomiseen syyllistyneen yrityksen yhteistyö yhteistyötiedonannon soveltamisalan ulkopuolella – Arviointiperusteet

(SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonannon 2006/C 210/02 29 kohta)

(ks. 560–569 kohta)

Aihe

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus ensisijaisesti kumota SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan mukaisesta menettelystä 9.7.2014 annettu komission päätös C(2014) 4955 final (asia AT.39612 – Perindopriili (Servier)) siltä osin kuin se koskee kantajaa, ja toissijaisesti kumota kantajalle kyseisellä päätöksellä määrätty sakko tai alentaa sen määrää

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Unichem Laboratories Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.