Language of document : ECLI:EU:T:2018:915


 


 Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 –
Unichem Laboratories/Komisia

(vec T705/14)

„Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ – Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní patentových sporov – Územná právomoc Komisie – Pripísanie protiprávneho správania – Správne konanie – Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi – Potenciálna hospodárska súťaž – Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu – Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia – Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom – Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ – Pokuty“

1.      Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Vyjadrenie k žalobe – Formálne náležitosti – Vlastnoručný podpis – Podávanie a doručovanie procesných písomností elektronickými prostriedkami

[Rokovací poriadok Všeobecného súdu (1991), článok 43]

(pozri body 44 – 46)

2.      Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Porušenia – Pripísanie – Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti – Hospodárska jednotka – Kritériá posúdenia – Výkon rozhodujúceho vplyvu na správanie dcérskej spoločnosti, ktorý môže byť vydedukovaný zo súboru nepriamych dôkazov týkajúcich sa hospodárskych, organizačných a právnych väzieb s jej materskou spoločnosťou – Okolnosti umožňujúce preukázať existenciu rozhodujúceho vplyvu – Účinná kontrola predstavenstva dcérskej spoločnosti – Právo veta vedúce ku kontrole materskej spoločnosti nad jej dcérskou spoločnosťou – Výmena informácií medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

(pozri body 62 – 65, 69 – 89)

3.      Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Územná pôsobnosť – Právomoc Komisie – Prípustnosť s ohľadom na medzinárodné právo verejné – Realizácia alebo kvalifikované účinky zneužívajúceho konania v EHP – Alternatívne prostriedky – Kritérium realizácie

(článok 101 ZFEÚ)

(pozri body 100 – 106)

4.      Hospodárska súťaž – Správne konanie – Poradný výbor pre oblasť kartelov a dominantného postavenia – Povinnosť prerokovania – Podstatná formálna náležitosť – Rozsah

(články 101 a 102 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 14)

(pozri body 109 – 111)

5.      Hospodárska súťaž – Správne konanie – Preskúmavacie právomoci Komisie – Právomoc vyžadovať predloženie komunikácie medzi advokátom a klientom – Hranice – Ochrana dôvernosti takejto komunikácie – Upustenie od dôvernosti

(článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, články 2, 17 a 19)

(pozri body 118 – 127)

6.      Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Kritériá posúdenia – Kvalifikácia podniku ako potenciálneho konkurenta – Skutočné a konkrétne možnosti vstupu na trh – Kritériá – Podstatná náležitosť – Kapacita podniku vstúpiť na relevantný trh – Dostatočne rýchly vstup – Vnímanie subjektov pôsobiacich na trhu

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

(pozri body 133 – 147)

7.      Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Právne dôvody neuvedené v žalobe – Všeobecný odkaz na iné dokumenty priložené k návrhu – Neprípustnosť

[Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek a článok 53 prvý odsek; Rokovací poriadok Všeobecného súdu (1991), článok 44 ods. 1 písm. c) a d)]

(pozri body 173 – 176)

8.      Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Kritériá posúdenia – Kvalifikácia podniku ako potenciálneho konkurenta – Kritériá – Podstatná náležitosť – Kapacita podniku vstúpiť na relevantný trh – Podnik vyrábajúci generické lieky – Prekážky spojené s patentmi laboratória vyrábajúceho originálne lieky, ako aj s technickými, regulačnými alebo finančnými ťažkosťami podniku vyrábajúceho generické lieky – Skutočné a konkrétne možnosti prekonať tieto ťažkosti a vstúpiť na relevantný trh

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

(pozri body 177 – 243, 250 – 258)

9.      Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Kritériá posúdenia – Rozlišovanie medzi porušeniami z hľadiska cieľa a z hľadiska následku – Porušenie z hľadiska cieľa – Dostatočný stupeň škodlivosti – Posúdenie

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

(pozri body 288, 289, 298 – 301)

10.    Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Vecná pôsobnosť – Dohody o mimosúdnom vyrovnaní v oblasti patentov – Zahrnutie – Rovnováha medzi patentovým právom a pravidlami hospodárskej súťaže

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003)

(pozri body 302 – 320)

11.    Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Dohody o mimosúdnom vyrovnaní v oblasti patentov – Dohoda uzatvorená medzi laboratóriom vyrábajúcim originálne lieky a podnikom vyrábajúcim generické lieky – Dohoda obsahujúca doložky o nenapadnutí patentov a neuvedení výrobkov na trh – Reverzná stimulujúca platba prijatá podnikom vyrábajúcim generické lieky – Obmedzenie z hľadiska cieľa

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

(pozri body 325 – 357)

12.    Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Dohody o mimosúdnom vyrovnaní v oblasti patentov – Dohoda uzatvorená medzi laboratóriom vyrábajúcim originálne lieky a podnikom vyrábajúcim generické lieky – Dohoda obsahujúca doložky o nenapadnutí patentov a neuvedení výrobkov na trh – Platba prijatá podnikom vyrábajúcim generické lieky – Posúdenie reverznej stimulujúcej platby – Podmienky

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

(pozri body 361 – 371)

13.    Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Pridružené obmedzenie – Pojem – Obmedzenie potrebné na uskutočnenie hlavnej operácie, ktorá nemá protisúťažnú povahu – Hlavná operácia tvoriaca obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa – Neuplatniteľnosť teórie pridružených obmedzení v prípade reverznej stimulujúcej platby

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ)

(pozri body 381 – 391)

14.    Žaloba o neplatnosť – Predmet – Rozhodnutie založené na viacerých pilieroch odôvodnenia, z ktorých každý postačuje na odôvodnenie jeho výroku – Zrušenie takého rozhodnutia – Podmienky

(článok 263 ZFEÚ)

(pozri body 394 – 398)

15.    Kartely – Zákaz – Výnimka – Podmienky – Zlepšenie výroby alebo distribúcie výrobkov alebo prínos pre technický alebo hospodársky pokrok – Citeľne objektívne výhody, ktoré môžu vyrovnať nevýhody, vyplývajúce z dohody pre hospodársku súťaž – Dôkazné bremeno – Kumulatívna povaha podmienok výnimky

(článok 101 ods. 1 a 3 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 2)

(pozri body 409 – 429)

16.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Stanovenie základnej sumy – Neuplatnenie metodológie stanovenej v usmerneniach – Porušenie zásady rovnosti zaobchádzania – Neexistencia

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 2006/C 210/02, body 13 a 37)

(pozri body 451 – 486)

17.    Základné práva – Charta základných práv Európskej únie – Zásada zákonnosti trestných činov a trestov – Rozsah – Predvídateľnosť protiprávnej povahy sankcionovaného konania – Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní v oblasti patentov uzatvorená medzi laboratóriom vyrábajúcim originálne lieky a podnikom vyrábajúcim generické lieky – Dohoda v rozpore s právom hospodárskej súťaže – Podnik vyrábajúci generické lieky, ktorý nemôže nevedieť o protisúťažnej povahe svojho konania

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 49 ods. 1)

(pozri body 510 – 537)

18.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Stanovenie základnej sumy – Poľahčujúce okolnosti – Údajná účasť pod nátlakom – Okolnosť, ktorá nie je ospravedlnením pre podnik, ktorý nevyužil možnosť oznámenia príslušným orgánom

(článok 101 ods. 1 ZFEÚ; oznámenie Komisie 2006/C 210/02, bod 29)

(pozri bod 545)

19.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Povinnosť Komisie dodržiavať svoju predchádzajúcu rozhodovaciu prax – Neexistencia

(článok 101 ZFEÚ)

(pozri bod 546)

20.    Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Stanovenie základnej sumy – Poľahčujúce okolnosti – Spolupráca obvineného podniku nad rámec pôsobnosti oznámenia o zhovievavosti – Kritériá posúdenia

(článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 2006/C 210/02, bod 29)

(pozri body 560 – 569)

Predmet

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zrušenie alebo zníženie výšky pokuty, ktorá jej bola uložená uvedeným rozhodnutím

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Unichem Laboratories Ltd je povinná nahradiť trovy konania.