Language of document : ECLI:EU:F:2011:15

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
RĪKOJUMS

2011. gada 15. februārī

Lieta F‑104/10 R

Mario Alberto de Pretis Cagnodo un Serena Trampuz de Pretis Cagnodo

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pagaidu noregulējuma tiesvedība – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Steidzamība – Neesamība

Priekšmets Pieteikums, kurš iesniegts saskaņā ar LESD 278. pantu un EAEKL 157. pantu, kā arī LESD 279. pantu, kas EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru M. A. de Pretis Cagnodo un viņa laulātā S. Trampuz de Pretis Cagnodo lūdz apturēt “piespiedu atgūšanas procedūru” attiecībā uz summām par izdevumiem, kas radušies saistībā ar S. Trampuz de Pretis Cagnodo ievietošanu slimnīcā

Nolēmums: Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

1.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – “Fumus boni juris” – Steidzamība – Kumulatīvs raksturs – Visu attiecīgo interešu izsvēršana – Izmeklēšanas kārtība un pārbaudes veids – Pagaidu noregulējuma tiesneša rīcības brīvība

(LESD 278. un 279. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 102. panta 2. punkts)

2.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Noteikšanas nosacījumi – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Pierādīšanas pienākums – Tikai finansiāls kaitējums

(LESD 278. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 102. panta 2. punkts)

3.      Pagaidu noregulējums – Pieņemamības nosacījumi – Prasības pieteikums – Formas prasības – Pamatu, kuri sākotnēji šķietami pamato prasītos pasākumus, izklāsts

(LESD 278. un 279. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 102. panta 2. un 3. punkts)

1.      Atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 102. panta 2. punktam pieteikumā par pagaidu pasākumiem tostarp ir jānorāda apstākļi, kas nosaka steidzamību, kā arī faktiskie un tiesību pamati, kuri sākotnēji šķietami pamato prasītos pagaidu pasākumus.

Nosacījumi par pieteikuma steidzamību un par tā šķietamu pamatojumu (fumus boni juris) ir kumulatīvi, līdz ar to, ja kāds no tiem nav izpildīts, pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu ir jānoraida. Pagaidu noregulējuma tiesnesis attiecīgā gadījumā nodrošina arī atbilstošo interešu izsvēršanu.

Izskatot apstākļu kopumu, pagaidu noregulējuma tiesnesim ir plaša rīcības brīvība un, ņemot vērā konkrētā gadījuma īpatnības, viņš var noteikt, kādā veidā jāpārbauda šie dažādie apstākļi, kā arī šīs izskatīšanas kārtību, jo neviena tiesību norma neuzliek pienākumu ievērot iepriekš iedibinātu analīzes shēmu, lai novērtētu nepieciešamību noteikt pagaidu pasākumus.

(skat. 15.–17. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 10. septembris, T‑173/99 R Elkaïm un Mazuel/Komisija, 18. punkts; 2001. gada 9. augusts, T‑120/01 R De Nicola/EIB, 12. un 13. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 31. maijs, F‑38/06 R Bianchi/EIF, 20. un 22. punkts.

2.      Pieteikuma par pagaidu noregulējumu steidzamība ir izvērtējama saistībā ar nepieciešamību noteikt pagaidu pasākumus, lai novērstu būtiska un neatgriezeniska kaitējuma rašanos lietas dalībniekam, kas lūdz pagaidu pasākumus. Jāprecizē, ka finansiāla rakstura kaitējumu, izņemot ārkārtas apstākļos, nevar uzskatīt par neatgriezenisku vai pat par grūti labojamu, ja tas vēlāk var tikt atlīdzināts ar finansiālu kompensāciju.

Pat tad, ja ir radies tikai finansiāls kaitējums, pagaidu pasākums ir pamatots, ja izrādās, ka šī pasākuma nenoteikšanas gadījumā lietas dalībnieks, kas to lūdz, atrastos situācijā, kas varētu apdraudēt viņa finansiālo dzīvotspēju tāpēc, ka viņam nebūtu naudas summas, ar kuru parastos apstākļos viņš varētu segt visus nepieciešamos izdevumus, lai nodrošinātu savu elementāro vajadzību apmierināšanu līdz lēmuma par galveno prasību pieņemšanas brīdim.

Tomēr, lai varētu izvērtēt, vai apgalvotais kaitējums ir būtisks un neatgriezenisks, un līdz ar to, vai tas pamato, ka izņēmuma kārtā tiek apturēta apstrīdētā lēmuma piemērošana, pagaidu noregulējuma tiesneša rīcībā visos gadījumos ir jābūt konkrētām un precīzām norādēm, kuras pamato detalizēti dokumenti, kas pierāda lietas dalībnieka, kurš lūdz pagaidu pasākuma noteikšanu, finansiālo stāvokli un kas ļauj izvērtēt sekas, kādas acīmredzami rastos, ja lūgtie pasākumi netiktu noteikti.

Katrā ziņā lietas dalībniekam, kurš lūdz apturēt apstrīdētā lēmuma piemērošanu, ir jāpierāda, ka viņš nevar gaidīt galvenās tiesvedības iznākumu, neciešot būtisku un neatgriezenisku kaitējumu.

(skat. 23.–26. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1988. gada 22. janvāris, 378/87 R Top Hit Holzvertrieb/Komisija, 18. punkts; 1991. gada 18. oktobris, C‑213/91 R Abertal u.c./Komisija, 18. punkts; 2001. gada 11. aprīlis, C‑471/00 P(R) Komisija/Cambridge Healthcare Supplies, 113. punkts; 2002. gada 7. maijs, T‑306/01 R Aden u.c./Padome un Komisija, 94. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 2. aprīlis, T‑86/96 R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen un Hapag‑Lloyd/Komisija, 64., 65. un 67. punkts; 1999. gada 16. jūlijs, T‑143/99 R Hortiplant/Komisija, 18. punkts; 2000. gada 3. jūlijs, T‑163/00 R Carotti/Revīzijas palāta, 8. punkts; 2001. gada 15. jūnijs, T‑339/00 R Bactria/Komisija, 94. punkts; 2001. gada 18. oktobris, T‑196/01 R Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisija, 32. punkts; 2001. gada 15. novembris, T‑151/01 R Duales System Deutschland/Komisija, 187. punkts; 2002. gada 3. decembris, T‑181/02 R Neue Erba Lautex/Komisija, 82. punkts; 2006. gada 13. oktobris, T‑420/05 R II Vischim/Komisija, 83. un 84. punkts; 2008. gada 25. aprīlis, T‑41/08 R Vakakis/Komisija, 52. punkts.

3.      Apgalvotā finansiālā kaitējuma gadījumā lietas dalībniekam, kurš lūdz noteikt pagaidu pasākumu, ir jāsniedz uzticams un vispārējs viņa finansiālā stāvokļa apskats pieteikuma par pagaidu noregulējumu iesniegšanas brīdī. Kā izriet no Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta d) apakšpunkta un 102. panta 2. un 3. punkta, tos lasot kopā, pieteikumam par pagaidu noregulējumu ir jāļauj atbildētājam sagatavot savus apsvērumus un pagaidu noregulējuma tiesnesim – pieņemt lēmumu, attiecīgā gadījumā bez citas papildu informācijas, un būtiskajiem faktiem un tiesību normām, uz kurām balstās šis pieteikums, ir jāizriet no paša pieteikuma par pagaidu noregulējumu teksta.

(skat. 28. punktu)

Atsauces

Tiesa: Aden u.c./Padome un Komisija, minēts iepriekš, 52. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 15. janvāris, T‑236/00 R Stauner u.c./Parlaments un Komisija, 34. punkts; 2005. gada 23. maijs, T‑85/05 R Dimos Ano Liosion u.c./Komisija, 37. punkts; 2010. gada 4. februāris, T‑385/05 TO R Portugāle/Transnáutica un Komisija, 11.–13. punkts.