Language of document :

Talan väckt den 21 oktober 2010 - De Pretis Cagnodo och Trampuz mot Europeiska kommissionen

(Mål F-104/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Mario Alberto De Pretis Cagnodo och Serena Trampuz (Trieste, Italien) (ombud: advokaten C. Falagiani)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja ersättning med 100 procent av vissa vårdkostnader som har uppkommit i samband med att en pensionerad tjänstemans maka vistades på sjukhus.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

med hänsyn till att förevarande talan vid första påseendet framstår som faktiskt och rättsligt befogad (fumus boni juris), till den allvarliga ekonomiska skada som sökandena i annat fall skulle åsamkas, samt till den bristande klarheten i fråga om de omtvistade beloppen, förordna om uppskov med, eller i vart fall tillfälligt förbjuda, verkställigheten av förfarandet för tvångsindrivning av dessa belopp och följaktligen tillfälligt förbjuda det automatiska avdraget på Mario Alberto De Pretis Cagnodos pension,

fastställa och förklara att Serena Trampuz inte på något vis kan klandras vad gäller beräkningen och betalningen av de kostnader för hennes sjukhusvistelse som utkrävs av det sjukhus där hon var inlagd, eftersom den sjukdom som var anledning till sjukhusvistelsen och de kirurgiska ingrepp som hon undergick var allvarliga och sjukhusvistelsens längd var nödvändig och medicinskt korrekt, och därför förklara att sökandena inte är skyldiga att återbetala något av de belopp som avräkningskontoret i Ispra har betalat och följaktligen förplikta kommissionen att återkalla kravet på återbetalning av 41 833 euro - eller varje annat belopp som kommissionen kan komma fram till - och att avstå från alla automatiska avdrag på Mario Alberto De Pretis Cagnodos pension,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________