Language of document :

Žaloba podaná 18. októbra 2010 - Geradon/Rada

(vec F-102/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgicko) (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie nápravnej výplatnej listiny žalobcu za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných listín vyhotovených od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Rady z 5. júla 2010, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu proti nápravnej výplatnej listine za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatným listinám vyhotoveným od 1. januára 2010,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutia Rady o vyhotovení nápravných výplatných listín za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných listín vyhotovených od 1. januára 2010,

zaviazať Radu, aby žalobcovi zaplatila nedoplatky na odmene spolu s úrokmi z omeškania,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

____________