Language of document :

Žaloba podaná 15. októbra 2010 - Massez a i./Súdny dvor

(vec F-101/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Lieven Massez (Luxemburg, Luxembursko) a iní (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie nápravných výplatných listín žalobcov za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných listín vyhotovených od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie výboru Súdneho dvora pre sťažnosti z 29. júna 2010, ktorým sa zamietajú sťažnosti žalobcov proti nápravným výplatným listinám za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatným listinám vyhotoveným od 1. januára 2010,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutia Súdneho dvora o vyhotovení nápravných výplatných listín žalobcov za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných listín vyhotovených od 1. januára 2010,

zaviazať Súdny dvor, aby žalobcom zaplatil nedoplatky na odmene spolu s úrokmi z omeškania,

zaviazať Súdny dvor na náhradu trov konania.

____________