Language of document :

8. juunil 2020 esitatud hagi – Team Beverage versus EUIPO - Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(kohtuasi T-359/20)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Team Beverage AG (Bremen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich ja N. Achilles)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi Team Beverage taotlus – registreerimistaotlus nr 17 665 704

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 8. aprilli 2020. aasta otsus asjas R 2727/2019-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikleid 18 ja 47 koostoimes komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikliga 10;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

____________