Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 8. jūnijā – Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (“Team Beverage”)

(Lieta T-359/20)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Team Beverage AG (Brēmene, Vācija) (pārstāvji: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich un N. Achilles, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonna, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Team Beverage” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 17 665 704

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2020. gada 8. aprīļa lēmums lietā R 2727/2019-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 18. un 47. pants, lasot tos kopsakarā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/625 10. pantu, pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

____________