Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 22. veebruaril 2021 – kriminaalmenetlus järgmise isiku suhtes: IR

(kohtuasi C-105/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

IR

Eelotsuse küsimused

Kas harta artikliga 6 – koostoimes EIÕK artikli 5 lõike 4, lõike 2 ja lõike 1 punktiga c – ning harta artikliga 47, vaba liikumise õiguse, võrdse kohtlemise põhimõtte ning vastastikuse usalduse põhimõttega on kooskõlas, kui raamotsuse 2002/584 artikli 6 lõike 1 kohane vahistamismääruse teinud õigusasutus ei tee ajal, mil tagaotsitav viibib vahistamismäärust täitva liikmesriigi territooriumil, mingeid jõupingutusi, et tagaotsitavat tema vahi alla võtmise faktilistest ja õiguslikest alustest ning vahistamismääruse vaidlustamise õigusest teavitada?

Kui vastus on jaatav: Kas põhimõte, et liidu õigus on riigisisese õiguse suhtes esimuslik, paneb vahistamismääruse teinud õigusasutusele kohustuse loobuda kõnealusest teavitamisest ning juhul, kui hoolimata teavitamata jätmisest taotleb tagaotsitav riigisisese vahistamismääruse tühistamist, lisaks kohustuse vaadata see taotlus sisuliselt läbi alles pärast tagaotsitava üleandmist?

Millised liidu õiguses ette nähtud õiguslikud meetmed on selliseks teavitamiseks sobivad?

____________