Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 22. februārī H.R. Participations SA iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2020. gada 16. decembra spriedumu lietā T-535/19 H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (“JCE HOTTINGUER”)

(Lieta C-109/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: H.R. Participations SA (pārstāvji: P. Wilhelm un J. Rossi, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Ar 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzības nepieļaujamību un piesprieda H.R. Participations SA segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

____________