Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumänien) den 22 juni 2021 – Zenith Media Communications SRL mot Consiliul Concurenţei

(Mål C-385/21)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parter i det nationella målet

Klagande: Zenith Media Communications SRL

Motpart: Consiliul Concurenţei

Tolkningsfrågor

Ska artikel 4.3 FEU och artikel 101 FEUF tolkas så:

1)    att medlemsstatens konkurrensmyndighet är skyldig att tolka den nationella bestämmelse som reglerar fastställandet av bötessanktionen i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, på så sätt att det ska kontrolleras huruvida den sammanlagda omsättningen, såsom den anges i resultaträkningen i årsredovisningen för föregående räkenskapsår, korrekt återspeglar de ekonomiska och finansiella transaktionerna och i överensstämmelse med de verkliga ekonomiska förhållandena,

2)    att de, mot bakgrund av proportionalitetsprincipen, utgör hinder för en praxis som tillämpas av medlemsstatens konkurrensmyndighet enligt vilken böter ska åläggas i förhållande till den omsättning som anges i resultaträkningen i årsredovisningen för föregående räkenskapsår, vilken omfattar belopp som vidarefakturerats slutkunderna för tjänster för vilka mäklarverksamhet i samband med köp av utrymme i media har bedrivits, och inte endast provisioner avseende mäklarverksamheten,

3)    att de utgör hinder för att en nationell bestämmelse tolkas på så sätt att ansvaret för att ekonomiska och finansiella transaktioner bokförs på ett korrekt sätt och redovisas i överensstämmelse med de verkliga ekonomiska förhållandena åligger det företag som åläggs sanktioner och att medlemsstatens konkurrensmyndighet är bunden av det sätt på vilket detta företag uppfyller denna skyldighet?

____________