Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 25. jūnijā iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association starptautiska bezpelņas asociācija – Asociācija – saskaņā ar Beļģijas tiesībām un Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

(Lieta C-390/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītājas: ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association starptautiska bezpelņas asociācija – Asociācija – saskaņā ar Beļģijas tiesībām, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Atbildētājas: Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (ES) 2018/858 1 XIV nodaļas normas (61. un nākamie panti, tostarp X pielikums) ir piemērojamas arī tādu transportlīdzekļu modeļiem, kuru tipa apstiprinājums pirmoreiz ir iegūts jau pirms 2020. gada 1. septembra saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 2 ?

Papildus – ja atbilde uz šo jautājumu ir noliedzoša:

Vai, ņemot vērā šos “nolietotos transportlīdzekļus”, joprojām ir piemērojama Regulas (EK) Nr. 715/2007 III nodaļa un attiecībā uz maksas noteikšanu it īpaši Regulas (EK) Nr. 715/2007 7. pants?

Vai jēdziens “piekļuve” minētajai informācijai, kas ražotājiem ir jānodrošina saskaņā ar Regulas (ES) 2018/858 61. panta 1. punktu, ietver tehniskās informācijas izdevēju tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2018/858 3. panta 45. punktu izmantot šo informāciju ar to uzņēmējdarbību saistītiem uzdevumiem sekundārā tirgus piegādes ķēdē, vai arī par šādām izmantošanas tiesībām ir vajadzīgs atsevišķs izmantošanas un pārpublicēšanas licences līgums, kuram tad attiecībā uz ražotāja prasīto atlīdzību nav piemērojams Regulas (ES) 2018/858 63. pants?

Papildus – ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša un ja nolietotiem transportlīdzekļiem ir piemērojama Regulas (EK) Nr. 715/2007 III nodaļa:

Vai jēdziens “piekļuve” minētajai informācijai, kas ražotājam ir jānodrošina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2017 6. panta 1. punktu, ietver tehniskās informācijas izdevēju tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 15. punktu izmantot šo informāciju ar to uzņēmējdarbību saistītiem uzdevumiem sekundārā tirgus piegādes ķēdē, vai arī par šādām izmantošanas tiesībām ir vajadzīgs atsevišķs izmantošanas un pārpublicēšanas licences līgums, kuram tad attiecībā uz ražotāja attiecīgi prasīto atlīdzību nav piemērojams Regulas (EK) Nr. 715/2017 7. pants?

Vai jēdziens “pieņemama un samērīga maksa” saskaņā ar Regulas (ES) 2018/858 63. panta 1. punkta pirmo teikumu ir jāinterpretē tādējādi, ka ražotājam, nosakot maksu, pret visiem neatkarīgiem uzņēmējiem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/858 3. panta 45. punktu ir jāizturas vienādi neatkarīgi no katra uzņēmējdarbības?

Papildus – ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša un ja nolietotiem transportlīdzekļiem ir piemērojama Regulas (EK) Nr. 715/2007 III nodaļa:

Vai jēdziens “saprātīga un proporcionāla [pieņemama un samērīga] maksa” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 7. panta 1. punkta pirmā teikuma pirmo daļu ir jāinterpretē tādējādi, ka ražotājam, nosakot maksu, pret visiem neatkarīgiem uzņēmumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 15. punktu ir jāizturas vienādi neatkarīgi no katra uzņēmējdarbības?

Ja atbilde uz trešo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša:

Vai jēdziens “pieņemama un samērīga maksa” saskaņā ar Regulas (ES) 2018/858 63. panta 1. punkta pirmo teikumu ir jāinterpretē tādējādi, ka šī maksa principā drīkst segt vienīgi ražotāja izmaksas?

Papildus – ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir noliedzoša un ja nolietotiem transportlīdzekļiem ir piemērojama Regulas (EK) Nr. 715/2007 III nodaļa:

Vai jēdziens “saprātīga un proporcionāla [pieņemama un samērīga] maksa” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 7. panta 1. punkta pirmā teikuma pirmo daļu ir jāinterpretē tādējādi, ka šī maksa principā drīkst kompensēt tikai ražotāja izmaksas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV 2018, L 151, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV 2007, L 171, 1. lpp.).