Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2010. november 11-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts [Lett Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Dita Danosa kontra LKB Līzings SIA

(C-232/09. sz. ügy)1

(Szociálpolitika − 92/85/EGK irányelv − A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések − 2. cikk, a) pont és 10. cikk − A "várandós munkavállaló" fogalma − A várandós munkavállaló terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig tartó időszak alatti elbocsátásának tilalma − 76/207/EGK irányelv − A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód − Tőketársaság igazgatótanácsának tagja − Ilyen tag korlátozás nélküli elbocsátását megengedő nemzeti szabályozás)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākās tiesas Senāts

Az alapeljárás felei

Felperes: Dita Danosa

Alperes: LKB Līzings SIA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Augstākās tiesas Senāts - A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 348., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 2. kötet 110. o.) 10. cikkének értelmezése - A munkavállaló fogalma - A tőketársaság igazgatótanácsi tagjának felmentését korlátozás nélkül, különösen e tag terhességétől függetlenül megengedő nemzeti jogszabály irányelvvel való összeegyeztethetősége

Rendelkező rész

A tőketársaság igazgatótanácsának tagja, aki a tőketársaság részére szolgáltatásokat nyújt, és annak szerves részét képezi, a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében), 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv szerinti munkavállalónak tekintendő, ha tevékenységét meghatározott ideig, e társaság valamely másik szervének irányítása vagy ellenőrzése alatt végzi, és e tevékenységéért díjazásban részesül. A kérdést előterjesztő bíróságra hárul az annak megítéléséhez szükséges tényállási elemek vizsgálata, hogy erről van-e szó az előtte folyamatban lévő jogvitában.

A 92/85 irányelv 10. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelyet az alapeljárás érint, és amely korlátozás nélkül megengedi a tőketársaság igazgatótanácsi tagjának visszahívását, ha az érintett személy "várandós munkavállalónak" minősül ezen irányelv értelmében, és a visszahívásáról hozott határozat alapvetően az ő várandós állapotán alapul. Függetlenül attól, hogy az igazgatótanács érintett tagja nem minősül ilyen munkavállalónak, az igazgatótanács alapügyben szereplő feladatokat ellátó tagjának visszahívása a terhesség okán, vagy olyan okból, amely alapvetően ezen az állapoton alapul, csak nőket érinthet, tehát közvetlen, nemen alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül, ami ellentétes a 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, 1976. február 9-i 76/207/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (1) és (7) bekezdésével, valamint 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjával.

____________

1 - HL C 220., 2009.9.12.