Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Cluj (Rumunsko) dne 17. listopadu 2020 – Happy Education SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Věc C-612/20)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Cluj

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Happy Education SRL

Žalovaní: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Předběžné otázky

Musí být čl. 132 odst. 1 písm. i), článek 133 a článek 134 směrnice Rady 2006/112 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 vykládány v tom smyslu, že takové vzdělávací služby, jako jsou vzdělávací služby obsažené v národním programu „Școala după școală“ [„Škola po škole“], mohou být zahrnuty pod pojem „služby úzce související se školským vzděláváním“, pokud jsou poskytovány soukromým subjektem za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, pro obchodní účely a při neexistenci partnerství uzavřeného se vzdělávací institucí?

V případě kladné odpovědi na první otázku, může uznání žalobkyně jako „subjektu s podobnými cíli“ podle čl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice Rady 2006/112 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vyplývat z vnitrostátních právních předpisů týkajících se povolování činností identifikovaných kódem CAEN 8559 - „Jiné formy vzdělávání (jinde neuvedené)“ ze strany Oficiul Național al Registrului Comerțului (národní kancelář obchodního rejstříku), jakož i s ohledem na povahu veřejného zájmu vzdělávacích činností typu „škola po škole“, jejichž cílem je zabránění ukončování školní docházky a předčasnému ukončování školní docházky, zlepšení studijních výsledků, doučování, zrychlené učení, osobní rozvoj a sociální začlenění?

____________

1 Úř. věst. 2006 L 347, s. l.