Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 17. novembrī iesniedza Tribunalul Cluj (Rumānija) – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Lieta C-612/20)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Cluj

Pamatlietas puses

Prasītājs: Happy Education SRL

Atbildētājas: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca un Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112 (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 132. panta 1. punkta i) apakšpunkts, 133. pants un 134. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka izglītības pakalpojumi, kas ir paredzēti valsts programmā “Școala după școală” [“Skola pēc skolas”] var tikt iekļauti jēdzienā “pakalpojumi, kas ir cieši saistīti ar skolas izglītību”, ja tādos apstākļos, kādi ir aplūkoti pamatlietā, tos sniedz privāta iestāde komerciāliem mērķiem un bez partnerības ar kādu izglītības iestādi?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai prasītāja atzīšana par “organizāciju ar līdzīgu mērķi” saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112 (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta i) apakšpunktu var izrietēt no valsts tiesību aktu noteikumiem, kas ir saistīti ar atļaujas piešķiršanu darbībām, kuras ir noteiktas ar CAEN klasifikācijas kodu 8559 – “Citi izglītības nodrošināšanas veidi (citur neklasificēti)”, ko piešķir Oficiul Național al Registrului Comerțului (Valsts komercreģistrs), kā arī, ņemot vērā to “skolas pēc skolas” veida izglītības aktivitāšu sabiedrisko nozīmi, kuru mērķis ir novērst skolas pamešanu un priekšlaicīgu pamešanu, uzlabot sekmes skolā, atgūt iekavēto mācību vielu, paātrināta mācīšana, personības attīstība un sociālā iekļaušana?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.