Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Appeal Tribunal for Northern Ireland (Verenigd Koninkrijk) op 30 december 2020 – CG / Department for Communities in Northern Ireland

(Zaak C-709/20)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Appeal Tribunal (Noord-Ierland)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: CG

Verwerende partij: Department for Communities in Northern Ireland

Prejudiciële vragen

Is Regulation (artikel) 9, lid 3, onder c), i), van The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) [regeling inzake universeel krediet (Noord-Ierland] 2016, die is ingevoegd bij The Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) [socialezekerheidsregeling (inkomensafhankelijke uitkeringen) (herziening en wijziging) (EU Exit) (Noord-Ierland)] 2019, waarbij EU-onderdanen met verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk [„Limited Leave to Remain” (beperkte verblijfsvergunning)] [in casu de „pre-settled status” (voorlopige verblijfsstatus) overeenkomstig de Appendix EU of the UK Immigration Rules (EU-bijlage bij de immigratievoorschriften van het Verenigd Koninkrijk)] worden uitgesloten van het recht op socialezekerheidsuitkeringen, (rechtstreeks of onrechtstreeks) discriminerend in de zin van artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en onverenigbaar met de verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van de European Communities Act 1972 (wet van 1972 op de Europese Gemeenschappen)?

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord en Regulation 9, lid 3, onder c), i), van The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 onrechtstreeks discriminerend wordt geacht, is dit voorschrift dan gerechtvaardigd overeenkomstig artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en onverenigbaar met de verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van de European Communities Act 1972?

____________